Kapitalizm Değil, Piyasalar – Bir Giriş

Okumak üzere olduğunuz metin Gary Chartier tarafından kaleme alınmıştır ve Markets Not Capitalism kitabına bir giriş niteliği taşımaktadır. 26 Ekim 2015 tarihinde Markets Not Capitalism – Introduction başlığı altında yayınlanmış.

Bireyci anarşist hareket canlı ve gayet iyi durumda. Markets Not Capitalism kitabı, bu bireyci geleneğin tarihine bir pencere açmakta ve küresel antikapitalist harekete potansiyel katkısını gözler önüne sermektedir. Bu kitapta, her türden liberteryenin yanı sıra diğer siyasi taahhütlere sahip olanlar arasında, insan özgürleşmesine giden en verimli yol hakkında gelişen bir sohbeti izlemeyi amaçlıyoruz. Kapitalizmsiz piyasaların özgürleştirici potansiyeline dair bireyci anarşist içgörülerin bu sohbeti zenginleştirebileceğinden eminiz ve sizi de bu sohbete katılmaya teşvik ediyoruz.

Giriş

Piyasa anarşistleri ekonomik ayrıcalığa değil, piyasa mübadelesine inanmaktadırlar. Serbest piyasalara inanırlar, kapitalizme değil. Onları anarşist yapan şey, tamamen özgür ve rızaya dayalı bir topluma olan inançlarıdır- düzenin yasal güç veya siyasi hükümet yoluyla değil, eşitlik temelinde serbest anlaşmalar ve gönüllü iş birliği yoluyla sağlandığı bir toplum. Onları piyasa anarşisti yapan şey, serbest piyasa mübadelesini barışçıl anarşik toplumsal düzen için hayati bir araç olarak kabul etmeleridir. Ancak öngördükleri piyasalar, bugün etrafımızda gördüğümüz ayrıcalıklarla dolu “piyasalar” gibi değildir. Hükümet ve kapitalizm altında işleyen piyasalar, sürekli yoksulluk, ekolojik yıkım, radikal servet eşitsizlikleri ve şirketlerin, patronların ve toprak ağalarının elinde yoğunlaşan güçle doludur. Uzlaşılan görüşe göre sömürü- ister insan ister doğa olsun- serbest bırakılan piyasaların doğal sonucudur. Ortak görüşe göre özel mülkiyet, rekabet baskısı ve kar güdüsü- iyi ya da kötü- kaçınılmaz olarak kapitalist ücretli emeğe, servetin ve toplumsal gücün seçkin bir sınıfın elinde toplanmasına ya da her ne pahasına olursa olsun büyümeye ve şeytanın en arkada kalmasına dayalı iş uygulamalarına yol açmalıdır.

Piyasa anarşistleri buna karşı çıkmaktadır. Ekonomik ayrıcalığın gerçek ve yaygın bir toplumsal sorun olduğunu, ancak bu sorunun özel mülkiyet, rekabet ya da kâr sorunu olmadığını savunurlar. Bu, piyasa biçiminin değil, deforme olmuş piyasaların sorunudur- tarihsel adaletsizliklerin uzun gölgesi ve sermaye adına yasal ayrıcalığın devam eden, sürekli uygulaması ile deforme olmuş. Piyasa anarşist geleneği radikal bir şekilde piyasa yanlısı ve antikapitalisttir- şirket iktidarının derin siyasi karakteri, ekonomik elitlerin devletin hoşgörüsüne veya aktif desteğine bağımlılığı, siyasi ve ekonomik elitler arasındaki geçirgen engeller ve devlet tarafından işlenen ve devlet tarafından onaylanan şiddet tarafından kurulan ve sürdürülen hiyerarşilerin kültürel gömülülüğü ile tutarlı endişesini yansıtır.

Piyasa Düzeni

Bu kitap, sol kanat piyasa anarşizminin ekonomik ve sosyal teorisine genişletilmiş bir giriş olarak tasarlanmıştır. Piyasa anarşizmi radikal bir şekilde bireyci ve antikapitalist bir toplumsal harekettir. Diğer anarşistler gibi piyasa anarşistleri de toplumsal yaşamın her alanında bireysel özgürlüğün ve karşılıklı rızanın radikal savunucularıdır – dolayısıyla her türlü tahakküm ve yönetim biçimini özgürlüğe karşı bir saldırı ve insan onurunun ihlali olarak reddederler. Piyasa anarşistlerinin anarşist düşünceye belirgin katkıları, tamamen özgür ve eşit bir toplumun temel bileşeni olarak piyasa formunu analiz etmeleridir – hükümetten ve kapitalist ayrıcalıklardan arındırılmış piyasa ilişkilerinin doğasında var olan devrimci olasılıkları anlamaları ve piyasa süreçlerinin doğal olarak dengeleyici eğilimlerine rağmen fiilen var olan piyasaları deforme eden ve sömürüyü sürdüren siyasi ayrıcalık ve kontrol yapılarına dair içgörüleri. Piyasa biçimi ile fiilen var olan kapitalizmin ekonomik özellikleri arasında bu kadar keskin bir ayrım yapmakta ısrar ettikleri için, piyasa anarşistlerinin anladığı şekliyle piyasaların temel özelliklerini dikkatlice ayırt etmek önemlidir. Piyasa anarşistlerinin açıkça savundukları ve her türlü hükümet kontrolünden kurtarmayı umdukları sosyal ilişkiler, aşağıdakilere dayanan ilişkilerdir:

1. Mülkiyet sahipliği, özellikle de sadece kişisel mülklerin değil, aynı zamanda arazi, ev, doğal kaynaklar, araçlar ve sermaye mallarının da merkezi olmayan bireysel mülkiyeti;

2. karşılıklı fayda beklentisiyle bireyler veya gruplar tarafından mal ve hizmetlerin sözleşme ve gönüllü değişimi;

3. tüm alıcılar ve satıcılar arasında – fiyat, kalite ve mübadelenin diğer tüm yönlerinde – ex ante kısıtlamalar veya giriş için külfetli engeller olmaksızın serbest rekabet;

4. sadece mevcut pazarlarda rekabet etmek için değil, aynı zamanda ekonomik veya sosyal fayda için yeni fırsatlar keşfetmek ve geliştirmek amacıyla üstlenilen girişimci keşif; ve

5. Önemli ve olumlu bir koordinasyon gücü olarak kabul edilen spontane düzen- merkezi olmayan müzakerelerin, değiş tokuşların ve girişimciliğin, sosyal veya ekonomik kalkınma için herhangi bir kasıtlı plan veya açık ortak planlar olmaksızın veya bunların kapasitesinin ötesinde büyük ölçekli koordinasyon üretmek için bir araya geldiği düzen.

Piyasa anarşistleri mülkiyeti mülkiyetle ya da ortak veya kolektif mülkiyetle sınırlamazlar, ancak bu tür mülkiyeti de dışlamazlar; sözleşmenin ve piyasa mübadelesinin, kâr amaçlı serbest rekabetin ve girişimciliğin önemi üzerinde ısrar ederler; ve Marksistlerin “üretimin sosyal anarşisi” olarak alay ettikleri plansız, kendiliğinden koordinasyonu yalnızca hoş görmekle kalmaz, aynı zamanda kutlarlar. Ancak sol kanat piyasa anarşistleri aynı zamanda radikal bir şekilde antikapitalisttir ve hem piyasa karşıtı Sol’da hem de kapitalizm yanlısı Sağ’da ortak olan, piyasa biçiminin bu beş özelliğinin patronlardan, toprak ağalarından, merkezi şirketlerden, sınıf sömürüsünden, acımasız iş ilişkilerinden, sömürülen işçilerden, yapısal yoksulluktan ya da büyük ölçekli ekonomik eşitsizlikten oluşan bir toplumsal düzeni gerektirdiği inancını kesinlikle reddederler. Bunun yerine, piyasalar, özgürlük ve ayrıcalık hakkında beş farklı iddiada ısrar ediyorlar:

• Piyasaların merkezkaç eğilimi: Piyasa anarşistleri, serbest rekabet koşulları altında serbest piyasaların, serveti sosyoekonomik bir elitin elinde yoğunlaştırmak yerine – gelirler, mülkiyet hakları, toprak ve sermayeye erişim üzerinde merkezkaç bir etkiyle – serveti yayma ve servetleri eritme eğiliminde olduğunu düşünürler. Piyasa anarşistleri, herhangi bir kişinin biriktirebileceği servetin kapsamı veya türü üzerinde hiçbir hukuki sınır tanımazlar; ancak piyasa ve sosyal gerçeklerin, servetin büyük eşitsizliklerine karşı herhangi bir hukuki kısıtlamanın başarabileceğinden çok daha sıkı fiili baskılar uygulayacağına inanırlar.

• Piyasacı sosyal aktivizminin radikal olanakları: Piyasa anarşistleri, serbest piyasaları sadece kar odaklı ticaret için değil, aynı zamanda sosyal deneyler ve zorlayıcı taban aktivizmi için de bir alan olarak görürler. “Piyasa güçlerini” yalnızca dar anlamda finansal kazanç ya da yatırımcılara azami getiri sağlama arayışını değil, aynı zamanda dayanışma, karşılıklılık ve sürdürülebilirliğin cazibesini de içerecek şekilde tasavvur ederler. “Piyasa süreçleri” bilinci yükseltmek, ekonomik davranışları değiştirmek ve şiddetsiz doğrudan eylem yoluyla ekonomik eşitlik ve sosyal adalet konularını ele almak için bilinçli, koordineli çabaları içerebilir ve içermelidir.

• Devletçi-mevcut düzendeki ekonomik ilişkilerin reddi: piyasa anarşistleri, piyasa formunun savunulması ile fiilen var olan servet dağılımları ve sınıfsal bölünmeler için özür dileme arasında keskin bir ayrım yaparlar, çünkü bu dağılımlar ve bölünmeler neredeyse sınırsız piyasaların sonucu olarak ortaya çıkmamıştır, aksine bugün var olan yönetilen, düzenlenmiş ve ayrıcalıklarla dolu piyasalardan kaynaklanmaktadır; fiilen var olan servet dağılımlarını ve sınıfsal bölünmeleri ciddi ve gerçek toplumsal sorunlar olarak görürler, ancak piyasa formunun kendisiyle ilgili sorunlar olarak değil; bunlar piyasa sorunları değil, mülkiyet sorunları ve koordinasyon sorunlarıdır.

• Regülasyonun gericiliği: Piyasa anarşistleri koordinasyon sorunlarını – mübadele ve rekabetin serbest işleyişinin doğal olmayan, yıkıcı, siyasi olarak dayatılan bir kesintiye uğramasıyla ilgili sorunlar – küçük ölçekli rakipler ve işçi sınıfı pahasına dayatılan, yerleşik kapitalistler ve diğer yerleşik ekonomik çıkarlar için sürekli, devam eden yasal ayrıcalıkların sonucu olarak görürler.

• Mülksüzleştirme ve rektifiye: Piyasa anarşistleri ekonomik ayrıcalığı kısmen ciddi mülkiyet sorunlarının – savaş, sömürgecilik, ayrımcılık, kamulaştırma ve kleptokrasi yoluyla dünya çapında uygulanan siyasi mülksüzleştirme ve kamulaştırma tarihinin ürettiği doğal olmayan, yıkıcı, siyasi olarak dayatılan yanlış mülkiyet dağılımı sorunları – bir sonucu olarak görürler. Piyasalar, kitlesel soygun veya mülkiyetin inkârının gölgesiyle karartıldıkları sürece azami ölçüde özgür olarak görülmezler; ve devlet kontrolündeki kaynakların “özelleştirilmesine” yönelik tabandan gelen, şirket karşıtı, anti-neoliberal yaklaşımlar; tanımlanabilir adaletsizlik mağdurlarına tazminat süreçleri ve devlet ve devlet hak sahibi tekelciler tarafından hileli bir şekilde talep edilen mülkiyetin devrimci kamulaştırılması da dâhil olmak üzere geçmişteki adaletsizliklerin makul bir şekilde düzeltilmesinin önemini vurgularlar.

Piyasa Anarşizmi Geleneği

Josiah Warren ve Pierre-Joseph Proudhon gibi erken dönem anarşist düşünürler, eşitlik bağlamında yürütüldüklerinde piyasa ilişkilerinin olumlu, toplumsal olarak uyumlu özelliklerini vurgulamışlardır- örneğin Proudhon, toplumsal devrimin “yasalar sistemini” ve “otorite ilkesini” ortadan kaldırarak bunların yerine “sözleşmeler sistemini” getireceğini yazmıştır [1].

Warren ve Proudhon’un toplumsal karşılıklılık modelleri için sözleşme ve mübadeleyi kullanmasından yola çıkarak, piyasa anarşizminin kendine özgü kolları, krizler, çöküşler, ara dönemler ve yeniden dirilişlerle noktalanan geniş anarşist gelenek içinde tekrar tekrar ortaya çıkmıştır. Tarih karmaşıktır ancak kabaca bu metinde temsil edilen üç ana döneme ayrılabilir – (i) esas olarak Benjamin Tucker, Voltairine de Cleyre ve Dyer Lum gibi “bireyci anarşistler” ve “mutualistler” tarafından temsil edilen ve kabaca Amerikan İç Savaşı’ndan 1917’ye kadar olan dönemi kapsayan bir “ilk dalga”; [2] (ii) 1960’ların ve 1970’lerin radikalizmi sırasında eskiden kapitalizm yanlısı olan Amerikalı liberterlerin radikalleşmesi ve anarşizmin bir toplumsal hareketler ailesi olarak yeniden canlanmasıyla aynı zamana denk gelen bir “ikinci dalga”; ve (iii) 1990’ların anarşist ortamı ve yeni milenyumun Seattle sonrası hareketi içinde muhalif bir akım olarak gelişen bir “üçüncü dalga”.

Süreksizliklere ve farklılıklara rağmen, her dalga tipik olarak daha önceki dalgaların literatürünü yeniden canlandırmış ve temalarından açıkça yararlanmıştır; genel olarak onları birleştiren şey, piyasa ilişkilerini savunmaları ve yasal ve sosyal ayrıcalık kurumlarından kurtulduğu ölçüde piyasa biçiminin doğasında var olan devrimci olasılıklara özel vurgu yapmalarıdır.

“Birinci dalga” bireycilerin antikapitalizmi onlar ve çağdaşlarının çoğu için aşikârdı. Benjamin Tucker, şirket seçkinlerinin gücünden dört tekelin ya da devlet garantili ayrıcalıklar kümesinin sorumlu olduğunu ileri sürmüştü: patent tekeli, devletin keyfi olarak el konulan toprakları siyasi olarak kayırılanlara dağıtması ve haksız toprak tapularını korumasının yarattığı etkin tekel, para ve kredi tekeli ve tarifelerin sağladığı tekelci ayrıcalıklar. Ekonomik olarak güçlü olanlar bu tekellere bağımlıydı; bunları ortadan kaldırırsanız seçkinlerin gücü de çözülürdü.

Tucker, çağdaş kapitalistlerle çatışma halindeki işçiler için adalet davasına kendini adamış ve gelişmekte olan sosyalist hareketle açıkça özdeşleşmiştir. Ancak Marx ve diğer sosyalistlere karşı, dört tekel tarafından verilen piyasa bozucu ayrıcalıkların ortadan kaldırılması koşuluyla piyasa ilişkilerinin verimli ve sömürüsüz olabileceğini savundu.

Tucker ve yoldaşlarının radikalizmi ve doğurdukları anarşizm akımının radikalizmi, ilk dalganın kırılmasından sonra çağdaşlarına göre daha az belirgin olmuştur. Belki de bu kısmen, görüşlerine yönelik eleştirileri daha sonraki anarşistlerin algılarını etkileyen diğer anarşist eğilimlerin temsilcileriyle olan anlaşmazlıklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, kaçınılmaz olarak, yirminci yüzyıldaki torunlarının birçoğunun liberter hareketin sağ kanadıyla ve dolayısıyla şirket elitinin ve onun toplumsal hakimiyetinin savunucuları olarak tanımlanmasının bir sonucudur.

Onurlu istisnalar olsa da, yirminci yüzyıl piyasa yönelimli liberteryenleri sıklıkla şirket devlerini yüceltmiş, işçilerin istismarını görmezden gelmiş ya da rasyonalize etmiş ve ekonomik ve sosyal hiyerarşiyi önemsizleştirmiş ya da benimsemiştir. Birçoğu Tucker ve diğer bireyciler tarafından sunulan devlet ve devlet tarafından güvence altına alınan ayrıcalık eleştirisini onaylarken, önceki bireycilerin sınıf temelli yapısal adaletsizlik analizinin radikal sonuçlarını genellikle göz ardı etmiş ya da reddetmişlerdir. Kısacası, yirminci yüzyılın başlarından ortalarına kadar bireycilerin antikapitalizm markasının çok az sesli meraklısı vardı.

Murray Rothbard ve Roy Childs gibi düşünürler tarafından temsil edilen liberteryen hareketin piyasa odaklı kolunun en radikal kanadı, genellikle bireycilik ve mutualizmin antikapitalist ekonomisini değil, savunucularının “anarko-kapitalizm” olarak tanımladığı bir konumu benimsedi. Hayal ettikleri gelecekteki özgür toplum bir piyasa toplumuydu – ancak piyasa ilişkilerinin her zamanki gibi iş dünyasından çok az değiştiği ve devlet kontrolünün sona ermesinin, piyasa biçimlerini aşağıdan yukarıya radikal bir şekilde dönüştürebilecek rakip ekonomik örgütlenme biçimlerini serbest bırakmak yerine, iş dünyasını daha önce yaptıklarının çoğunu yapmak için serbest bıraktığı bir toplumdu.

Ancak 1960’ların “ikinci dalgasında”, Yeni Sol’un anti-otoriter ve karşı-kültürel kolları tarafından canlandırılan anarşist toplumsal hareketler ailesi ve liberteryenler arasındaki savaş karşıtı radikaller, mutualistlerin ve diğer bireycilerin eserlerini yeniden keşfetmeye ve yeniden yayınlamaya başladı. Rothbard ve Childs gibi “anarko-kapitalistler” liberteryenizmin Sağ ile tarihsel ittifakını sorgulamaya ve daha tutarlı bir sol kanat piyasa anarşizmi lehine büyük işletmelerin ve fiilen var olan kapitalizmin savunusunu terk etmeye başladılar. Bunun belki de en görünür ve dramatik örneği Karl Hess’in Yeni Sol radikalizmini benimsemesi ve küçük ölçekli, topluluk temelli, kapitalist olmayan pazarlar lehine “kapitalist” ekonomiyi terk etmesiydi. Eski Goldwater konuşma yazarı 1975’te “kapitalizme olan inancımı kaybettim” ve “bu kapitalist ulus-devlete direniyorum” diyerek “kapitalizm dininden döndüğünü” ilan etti. [3]

“İkinci dalgayı”, genel olarak anarşizm ve özel olarak piyasa anarşizmi için ikinci bir dip izledi. 1970’lerin sonları ve 1980’lere gelindiğinde, piyasa odaklı liberteryenler arasındaki antikapitalist eğilim, Cato Enstitüsü ve Liberteryen Parti liderliği gibi iyi finanse edilen “liberteryen” kurumların ana akım kapitalizm yanlısı politikaları tarafından büyük ölçüde dağıtılmış veya bastırılmıştı. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesi, uzun süredir devam eden siyasi koalisyonların yeniden düzenlenmesi ve 1990’larda üçüncü dalga anarşist hareketin kamuya açılmasıyla birlikte, antikapitalist piyasa anarşizminin bugünkü yeniden dirilişi için entelektüel ve sosyal aşamalar belirlenmiş oldu.

Yirmi birinci yüzyılın başında, bireycilerin antikapitalist torunları sayı, etki ve görünürlük bakımından artmıştı. İlk bireycilerin piyasaların ilke olarak sömürücü olmaması gerektiği inancını paylaşıyorlardı. Aynı zamanda, Tucker’ın tekeller listesini genişleten ve devlet tarafından güvence altına alınan ayrıcalığın sistematik geçmiş ve süregelen mülksüzleştirme ile ekoloji, kültür ve kişiler arası güç ilişkileri gibi bir dizi meseleyle kesişimini vurgulayan, sınıf analizinin kendine özgü özgürlükçü bir versiyonunu geliştirdiler ve savundular. Gerçekten özgürleşmiş -özgürleştirilmiş- piyasaların güçlendirici olabileceği gerçeğini vurgularken, geçmiş ve süregelen adaletsizlikle yanlış şekillendirilmiş bağlamlarda gerçekleşen piyasa işlemlerinin, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, zayıflatıcı ve baskıcı olduğunu belirttiler. Ancak yeni bireyciler (selefleri gibi) sorunun piyasalarda değil, kapitalizmde, yani devlet tarafından güvence altına alınan ekonomik elitlerin toplumsal hakimiyetinde olduğunda ısrar ediyorlardı. O halde çözüm, çalınan ve gasp edilen varlıkların mülkiyetinin korunması için gereken ayrıcalıklar da dahil olmak üzere yasal ayrıcalıkların ortadan kaldırılması yoluyla kapitalizmin ortadan kaldırılmasıydı.

Yeni bireyciler, açıkça devletçi muhafazakârlara ve ilericilere olduğu kadar, özgürlük retoriğini şirket ayrıcalıklarını meşrulaştırmak için kullanan sağdaki piyasa odaklı liberteryenlere de eşit derecede eleştirel yaklaşmışlardır. Bu tür “kaba liberteryenizme” yönelik agresif eleştirileri, mevcut ekonomik ilişkilerin yukarıdan aşağıya adaletsizlikle dolu olduğunu ve özgürlük çağrılarının, elitlerin devlet tarafından hoş görülen veya devlet tarafından uygulanan şiddet ve devlet tarafından garanti edilen ayrıcalıklar yoluyla elde edilen serveti koruma özgürlüğünü maskelemek için kolayca kullanılabileceğini vurgulamıştır.

Piyasa Anarşistinin Doğal Yaşam Alanı

İnternet olmasaydı bu kitap mümkün olmazdı. Kapitalizm Değil Piyasalar kitabını okuyanlar, makalelerin çoğunun sıradan bir kitaptaki bölümler gibi okunmadığını hemen fark edeceklerdir. Birçoğu kısadır. Birçoğu bir diyaloğun ortasında başlıyor – en sık kullanılan açılış cümlelerinden biri “Falanca dergisinin son sayısında falanca şöyle demişti…” Çağdaş makaleler genellikle ilk olarak bir web günlüğüne gönderiler olarak çevrimiçi yayınlandı; sık sık geçmiş gönderilere veya önceden var olan tartışmalara atıfta bulunurlar ve genellikle diğer yazarlar tarafından başka ortamlarda yapılan yorumları eleştirir veya detaylandırırlar. Makaleler baskı için yeniden biçimlendirilmiş olsa da, birçoğu hala bir zamanlar oldukları blog gönderileri gibi okunmaktadır.

Ancak bu sadece internet tabanlı sosyal ağların bir eseri değildir. Bireyci ve mutualist geleneğin tarihi büyük ölçüde geçici yayınların, kısa ömürlü baskıların, kendi kendine basılan broşürlerin ve küçük radikal gazetelerin tarihidir. Bunların en ünlüsü kuşkusuz Benjamin Tucker’ın Liberty’sidir (1881-1908), ancak Hugh Pentecost’un Twentieth Century (1888-1898) gibi yayınların yanı sıra Left and Right (1965-1968) ve Libertarian Forum (1969-1984) gibi “ikinci dalga” piyasa anarşist dergileri de içerir. Tüm bu yayınlar kısaydı ve sıklıkla yayınlanıyordu; makaleleri tipik olarak kapsamlı olmaktan ziyade eleştirel, yaklaşım ve ton olarak teknik olmaktan ziyade kendine özgüydü. Gazeteler, muhabirler ve çevrelerindeki hareket arasında uzun süredir devam eden, geniş kapsamlı tartışmalar sürekli malzeme kaynaklarıydı; bu makalelerden bazıları için belirli bir muhatap bulunamadığında, de Cleyre ve Slobodinsky’nin “The Individualist and the Communist: Bir Diyalog” kitabında olduğu gibi, bir muhatap icat edecek kadar ileri gidebiliyordu. “İlk dalga “nın en ünlü kitap uzunluğundaki çalışması olan Tucker’ın Instead of a Book, by a Man Too Busy to Write One (1893), Liberty’den kısa makalelerin bir derlemesidir ve bunların çoğu açıkça Liberty’nin okuyucuları veya dergi editörleri tarafından yöneltilen sorulara ve argümanlara verilen cevaplardır. Eleştirel alışverişler, bugün Blogger veya WordPress sitelerinde karşılaşılabileceklere çok benziyor – çünkü elbette bugünün blogu, küçük, bağımsız basın tarafından alınan yeni bir teknolojik biçimdir.

Bağımsız, diyaloğa dayalı küçük basın, piyasa anarşist yazının gelişmesi için doğal bir yaşam alanı sağlamıştır – oysa liberal ve Marksist yazı en belirgin yaşam alanlarını bildirgelerde, manifestolarda ve karmaşık, kapsamlı incelemelerde bulmuştur. Bunun neden böyle olabileceği, bu önsözün sınırlarının izin verdiğinin çok ötesinde araştırmaya değer büyük bir sorudur. Bununla birlikte, piyasa anarşizminin aşağı yukarı her zaman eleştirel ve deneysel bir proje olarak toplumsal hareketlerin radikal uçlarında (Owen hareketi, özgür düşünce hareketi, işçi hareketi, Amerikan piyasa odaklı liberter hareket veya küreselleşme karşıtı hareket ve bunlarla ilişkili toplumsal anarşist çevre) ortaya çıktığını belirtmek faydalı olabilir.

Piyasa anarşizmi, toplumsal gerçekleri dogmatikleştirerek ya da kanun koyarak değil, fikirlerin ve toplumsal güçlerin serbest etkileşimine mümkün olduğunca izin vererek, kabul edilen fikirlerin istenmeyen sonuçlarını arayarak, hem fikirlerin hem de kurumların rakiplere ve sonuçta ortaya çıkan gerçekliğe karşı sürekli test edilmesine izin veren açık uçlu bir deney ve keşif sürecine katılarak ortaya çıkarmayı amaçlar.

Devrimci anarşist ve mutualist Dyer D. Lum (1839-1893) “Anarşinin Ekonomisi” adlı eserinde piyasa anarşisinin belirleyici özelliğinin, devletçi tahakkümün ya da komünist ekonomik planların “katılığının” aksine sosyal ve ekonomik düzenlemelerin “esnekliği” olduğunu yazmıştır. Piyasa anarşisti fikirlerin özü, piyasa anarşisti yazarların kendilerini en rahat hissettikleri ifade biçimini tartışmalı bir şekilde şekillendirmiştir. Ya da belki de tam tersine, yazının biçimi çoğu zaman özü mümkün kılan şey bile olabilir: piyasa anarşisti fikirler en doğal haliyle sorgulamadan ziyade diyalog sırasında, tek taraflı monologdan ziyade eleştirel al-ver eyleminde şekilleniyor olabilir. Kendiliğindenliğin, keşifsel katılımın ve rekabetçi testin zorluklarının değeri, piyasa anarşisti fikirlerin yazılı olarak oluşması için olduğu kadar, bu fikirlerin genel olarak dünyada uygulanması için de gerekli olabilir.

Eğer öyleyse, bu makaleler bir dereceye kadar doğal ortamlarından çıkarılmış oldukları bilinciyle okunmalıdır. Ele aldıkları konulara ilişkin daha uzun ve sürekli incelemeler de var, ancak makalelerin çoğu aslında uzun süredir devam eden projelere katkı niteliğindeydi ve geniş kapsamlı tartışmalar sırasında ortaya çıktı. Öğrencilere, araştırmacılara ve serbest piyasa ekonomisi ile anarşist toplumsal düşünceye alternatif yaklaşımları merak eden herkese hizmet etmek amacıyla bu makaleleri basılı bir antolojide topladık. Ancak bu yazılar en iyi şekilde konunun sonunu, hatta başlangıcını tanımlamak için değil, daha ziyade medyas res’e dalmak, diyalojik sürecin kendisinden ortaya çıkan sol kanat piyasa anarşisti fikirleri görmek ve devam eden sohbete katılmak için bir davet olarak anlaşılmalıdır.


Notlar:

1. Bakınız “Organization of Economic Forces,” General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century, bölüm 3 (37-58), bu ciltte bulabilirsiniz.

2. Birinci dalga sırasında “bireyciler” ve “mutualistler” arasındaki kesin farklar neredeyse hiçbir zaman kesin ve kuru değildi; birçok yazar (Tucker gibi) her iki kelimeyi de farklı zamanlarda kendi konumlarına atıfta bulunmak için kullandı. Bununla birlikte, Tucker ya da Yarros gibi en sık “bireyci” olarak adlandırılanlar ile Dyer Lum, Clarence Swartz ya da Proudhon’un Avrupalı takipçileri gibi en sık “mutualist” olarak adlandırılanlar arasında birkaç farktan söz edilebilir – özellikle de her ikisi de işçilerin özgürleşmesini ve tüm işçilerin sermayeye erişiminin sağlanmasını desteklerken, “mutualistler” işçilerin sahip olduğu kooperatiflerin ve üretim araçları üzerinde doğrudan işçi mülkiyetinin özel önemini vurgulama eğilimindeyken, “bireyciler” eşit özgürlük koşulları altında işçilerin koşullar altında en mantıklı mülkiyet düzenlemelerine karar vereceklerini vurgulama eğilimindeydi.

Meseleleri daha da karmaşık hale getiren “mutualizm”, yirmi birinci yüzyılda geriye dönük olarak çoğu anti-kapitalist piyasa anarşistini ya da özellikle (Kevin Carson gibi) toprak mülkiyeti konusunda “Locke’çu” olarak adlandırılan görüşten farklı olanları – toprak mülkiyetinin yalnızca kişisel işgal ve kullanıma dayalı olabileceğine inanan, mülk sahipliğini istenmeyen ve yasal korumaya layık olmayan bir durum olarak görenleri – ifade etmek için kullanılmaktadır. Terimin bu anlamında “mutualistler” hem ilk dalga sırasında en sık “bireyci” olarak adlandırılanları (Tucker gibi) hem de en sık “mutualist” olarak adlandırılanları (Lum gibi) içerir.

3. Elbette, Hess’in toplumsal tutumları bu açıklamaları yaptıktan sonra büyük ölçüde değişmemiş gibi görünse de, kapitalizm karşıtı dile daha az bağlandı; Capitalism for Kids  Growing Up to Be Your Own Boss kitabını 1986 yılında yayınladı yayınladı. Ancak Hess’in burada “kapitalizm” ile kastettiği şeyin, 1975’te reddettiği şeyden ziyade, çağdaş solcu piyasa anarşistlerinin gerçekten özgürleşmiş bir piyasada barışçıl, gönüllü mübadeleden bahsederken kastettikleri şey olduğundan şüphe etmek için hiçbir neden yok. Kitabın alt başlığından da anlaşılacağı üzere, Hess’in genç okuyucuları şirket asalakları olarak kariyer yapmaya yönlendirmek gibi bir niyeti kesinlikle yoktu.

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory