Neden Kendime Sol Liberteryen Diyorum?

Okumak üzere olduğunuz makale, Jeff Riggenbach tarafından kaleme alınmış ’ye çevrilmiştir. 8 Ağustos 2015 tarihinde “Why I Am a Left Libertarian” başlığı altında yayınlanmıştır.

Liberteryenlerin birçoğu geleneksel Sol/Sağ politik spektrumun anlamsız ve faydasız olduğunu söylemektedir. Fakat bu söylemin onlara doğru görünmesinin tek nedeni politik sahtekarlık ve belki de politik tarih konusunda zayıf bir geçmişe sahip olmalarıdır. Spektrum her zamanki gibi faydalı ve anlamlı bir araçtır. Bunu görmek için Amerikan siyasetinin geçtiğimiz yüzyılı hakkındaki düşüncelerimizi kağıda dökmek yeterli olacaktır.

Gelin en başından başlayalım – yani sol/sağ spektrumunun Fransız Devrimi sırasında ortaya çıktığında ne anlama geldiği ile. Murray Rothbard 18. Yüzyıl liberalizmi hususunda şöyle diyor: “Kısa bir süre sonra Batı Avrupa’da, bu yeni devrim olgusunu merkezine alan iki büyük siyasi ideoloji gelişti. Bunlardan biri umudun, radikalliğin, özgürlüğün, Sanayi Devrimi’nin, ilerlemenin ve insanlık cemiyetinin tarafında olan Liberalizmdi. Diğeri ise hiyerarşiyi, devletçiliği, teokrasiyi, köleliği ve eski düzendeki sınıf ayrımını yeniden canlandırmak isteyen muhafazakârlıktı.” Will ve Ariel Durant’ın The Age of Napoleon adlı kitaplarında belirttiklerine göre, Sağ ve Sol terimleri ilk kez 1791 sonbaharında Fransız Yasama Meclisi’nde bu söylemle paralel şekilde kullanılmıştır. Durant’ların aktardığı üzere, meclis toplandığında, “monarşiyi korumaya adanmış hatırı sayılır azınlık … salonun sağ bölümünü işgal etti ve böylece dünyanın her yerindeki muhafazakarlara bir isim verdi.” Liberaller ise “sol tarafta oturuyorlardı.”  Yaklaşık elli küsur yıl sonra, bir başka Fransız Devrimi (1848’de gerçekleşen) son Fransız kralı Louis Philippe’i tahtından indirdikten sonra, aynı oturma düzeni İkinci Cumhuriyet’in yeni seçilen yasama meclisi için yeniden canlandırıldı. Sıklıkla belirtildiği gibi, 1848 ve 1849 yıllarında bu meclisin sol tarafında birlikte oturan yeni seçilmiş yasa koyuculardan ikisi, serbest piyasa ekonomisti ve serbest ticaret savunucusu Frederic Bastiat ve kendisini açıkça anarşist olarak deklare eden ilk kişi olan Pierre-Joseph Proudhon’du.

Bu Sol/Sağ siyasi yelpaze anlayışı, kırk yıl önce “en sağda […] monarşi, mutlak diktatörlükler ve mutlak otoriter yönetimin diğer biçimlerini görürüz” diye yazan 20. Yüzyıl liberteryen aktivisti ve yazarı Karl Hess’in siyaset anlayışına da kılavuzluk etmiştir; Sol ise “gücün ve zenginliğin yoğunlaşmasına karşı çıkar ve bunun yerine gücün azami sayıda ele dağıtılmasını savunur ve bu yönde çalışır.” Hess’e göre nasıl en sağa gitmek mutlak diktatörlükse, “tarihsel olarak en sola gitmek de anarşizmdir – her türlü kurumsallaşmış iktidara tamamen karşı olmak, tamamen gönüllü bir toplumsal örgütlenme hali.”

Şimdi, bu Sol/Sağ siyasi spektrum modelini alıp günümüz siyasetine uygularsak, bundan çıkan sonuç nedir? Birincisi, ister komünist ister faşist olarak adlandırılsın, tüm diktatörlükler Sağ’dadır. Bu, elbette, birkaç yıl önce Liberal Fascism (Liberal Faşizm) adlı gülünç ve ne yazık ki biraz da etkili olan bir kitapta ortaya konan doktrine terstir; bu kitapta yazar Jonah Goldberg, Adolf Hitler’in 1930’larda ve 1940’ların başında Almanya’da yönettiği gibi faşist diktatörlüklerin solcu diktatörlükler olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır (çünkü bu diktatörlükler sosyalistti ve sosyalizm de solcu bir olgudur). Aslında işin gerçeği bunun tam tersidir. Faşizm ve sosyalizm aynı şeydir, ancak her ikisi de Sağcı düşüncenin ürünüdür. Sosyalizm hiçbir zaman gerçekten solda olmamıştır. İlk sosyalistler, 19. Yüzyılın başlarında, eski bir monarşist ve sıkı bir muhafazakar olan Henri Saint-Simon’un fikirlerinin savunucularıydı; Fransa’da sanayi devriminin ve monarşinin sona ermesinin, eski kralların yaptığı gibi herkesin hayatını yönetecek büyük bir hükümet isteyenler tarafından dikkate alınması gerektiğine karar vermiş olan eski rejimin sağcı bir savunucusuydu. Gerçekte, bağlılıklarını kraldan, “bilimsel” fikirleri işe uygulayarak mükemmel toplumu tasarlayabilecek (ancak bunu yapmak için sınırsız güce sahipse) umut edilen bir teknokrasiye aktardılar.

Ayn Rand’dan iki küçük alıntı konuyla ilgili görünüyor. “Faşizm ve komünizm iki karşıt değil, aynı bölge için savaşan iki rakip çetedir… her ikisi de devletçiliğin varyantlarıdır, insanın devletin kölesi olduğu kolektivist ilkeye dayanır.” Ve yine Ayn Rand: “Komünizm ve sosyalizm arasında, aynı nihai sonuca ulaşma araçları dışında hiçbir fark yoktur: komünizm insanları zorla, sosyalizm ise oyla köleleştirmeyi önerir. Bu sadece cinayet ve intihar arasındaki farktır.” Karl Hess’in sözlerine atıfta bulunacak olursak, faşizm, sosyalizm ve komünizmin hepsi de oldukça açık bir şekilde “otoriter yönetim biçimleridir”. Dolayısıyla her üçü de geleneksel Sol/Sağ siyasi yelpazenin Sağ tarafına aittir. Adolf Hitler bir sağcıydı. Joseph Stalin de öyleydi.

Ve bugünün kendini “ilerici” ilan edenleri de öyle. Richard Ebeling’in yakın zamanda işaret ettiği gibi, bu “ilericiler” ideolojik olarak 19. Yüzyılın son yirmi yılında İmparatorluk Almanya’sının Şansölyesi olan Otto von Bismarck’ın “torunlarıdır”. Ebeling’in yazdığı gibi, “Bismarck, Kayzer Wilhelm’i ‘işçi sınıfı’ nüfusunun siyasi desteğini kazanmak için bir dizi hükümet programı ve kontrolü başlatmaya ikna etti ve bu da dünya çapında modern Refah Devletinin temeli ve ilham kaynağı oldu.” Bismarck’ın kendi ifadesiyle, “Benim fikrim işçi sınıfına rüşvet vermekti, ya da şöyle diyeyim, devleti onlar için var olan ve onların refahıyla ilgilenen bir sosyal kurum olarak görmeleri için onları kazanmaktı. … Hayat sigortası, kaza sigortası, hastalık sigortası … devlet tarafından yürütülmelidir.”

Tanıdık geldi mi? Gelmeli. Çünkü bu şarkı hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından uzun zamandır söyleniyor. Amerikan siyasetinde yaygın ve saçma bir şekilde sırasıyla Sağ ve Sol’u temsil ettiğine inanılan bu iki parti aslında birbirlerinden Lewis Carroll’un Tweedledum ve Tweedledee’sinden daha farklı değildir. Sadece hangi Bismarckçı refah devleti programlarına daha fazla para verilmesi gerektiği ve herhangi bir Bismarckçı refah devleti programının bütçesinin herhangi bir yılda ne kadar artırılması gerektiği konusunda farklılık gösterirler. Tüm Bismarkçı refah devleti programlarının yıllık bütçe artışlarından yararlanması gerektiği hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından kabul edilmektedir. Bugünün Amerika’sı gerçekten de iki kanatlı tek bir muhafazakar parti tarafından yönetilmektedir: Cumhuriyetçiler ve Demokratlar; eğer büyük bir parti adayına oy vermeyi seçersek, hükümeti genişletmek ve bireysel özgürlüğü azaltmak isteyen birini, yani bir muhafazakarı, bir sağcıyı seçmekten başka gerçek bir seçeneğimiz yoktur. “Devletçilik” muhafazakarlığın eşanlamlısıdır.  Devletçilik Sağ’ın siyasetidir.

Ancak hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, hem muhafazakarlar hem de modern “liberaller” ve kendini “ilerici” olarak tanımlayanlar Sağ’da yer alıyorsa, Sol’da kim var? Cevap: özgürlükçüler. Liberteryenler bu ülkede kalan neredeyse tek gerçek solculardır. Uzun süredir anarko-komünist olan Murray Bookchin ile 1978 yılında Reason dergisi için bir röportaj yaptığımda, Sol/Sağ siyasi yelpazesi hakkında bugün de tekrarlamaya değer bazı yorumlarda bulunmuştu. “Bildiğim kadarıyla bugün Amerikan solu otoriterliğe, totaliterliğe doğru gidiyor. Birleşik Devletler’de gerçek sağ haline geliyor. Artık Birleşik Devletler’de kayda değer bir Amerikan solu yok.” Ancak konuşmamız bitmeden Bookchin, her şeye rağmen kayda değer bir Amerikan solu olduğunu kabul etti. “Otoriteye direnen insanlar,” dedi, “bireyin haklarını savunan, totalitarizmin ve merkezileşmenin arttığı bir dönemde bu hakları geri almaya çalışan insanlar – Birleşik Devletler’deki gerçek sol budur. İster anarko-komünist, ister anarko-sendikalist, isterse de serbest girişime inanan liberterler olsunlar, ben onlarınkini solun gerçek mirası olarak görüyorum ve ideolojik olarak kendimi bu tür bireylere günümüzün totaliter liberalleri ve Marksist-Leninistlerinden çok daha yakın hissediyorum.”

Bookchin bana Marksizmin “totalitarizmin en uğursuz … biçimi” olduğuna ikna olduğunu söyledi. … Sovyetler Birliği ve Çin’in kaza ya da sapma olduğunu düşünmüyorum; bence bunlar Marksizm-Leninizm’den kaynaklanıyor. Leninizmin Marx’ın temel inançlarından çıktığını düşünüyorum.” Yine de, “özgürlükçü bir komünist topluma inanıyorum” dedi.  Öte yandan Bookchin hemen ekledi. “Özgürlükçü komünist bir toplumun, bir topluluğun haklarını kısıtlamaya yönelik herhangi bir girişiminin – örneğin, piyasa ekonomisi temelinde faaliyet göstermenin – affedilemez olacağına inanıyorum ve böyle bir toplumun uygulamalarına, yayınınızın herhangi bir okuyucusunun yapacağı gibi militanca karşı çıkarım. Eğer [özgürlükçü komünist bir toplum] herhangi bir totaliter biçim, herhangi bir otoriter biçim alırsa, buna karşı çıkarım.  Sadece bu da değil: Bununla mücadelede [serbest piyasa] topluluğunuza katılırdım. … Eğer sosyalizm, yani kolektivizmin otoriter versiyonu dediğim şey ortaya çıkarsa, sizin toplumunuza katılırım. Sizin toplumunuza göç eder ve kolektivistlerin benim istediğim gibi hareket etme hakkımı kısıtlamasını engellemek için elimden gelen her şeyi yaparım. Bu çok açık bir şekilde ifade edilmelidir.”

Başka bir deyişle, Bookchin’in çağrısını yaptığı şey gönüllü komünizmdi.

Bazı liberteryenler “Biz liberteryenler ne sağcıyız ne de solcu; biz liberteryeniz” demeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Ancak bunu söylerken göğüslerini ne kadar yumruklarlarsa yumruklasınlar, yanılıyorlar. Franklin Delano Roosevelt adında fırsatçı bir demagogun, geleneksel olarak büyük şirketlerin partisi olan Cumhuriyetçi Parti tarafından Amerikan halkına sunulan, kapitalizmden yana ama serbest piyasaya karşı olan bir vaazlar ve hükümet programları paketini en yeni “liberalizm” türü olarak yutturmaya başladığı 1930’lardan itibaren Amerikan seçmenine yutturulan siyasi bir güven oyunu tarafından aldatılmalarına ve yanıltılmalarına izin verdiler. Roosevelt’in “Yeni Düzen “i esas olarak Cumhuriyetçi selefi Herbert Hoover tarafından sunulan ve ilk kez Otto von Bismarck tarafından popüler hale getirilen seçmene rüşvet verme yönteminin cömert bir dozuyla harmanlanmış hükümet programlarından oluşuyordu. Bazıları muhafazakarların tarihsel olarak bireysel özgürlük ve serbest piyasa yanlısı olduklarına itiraz edecektir, ancak bu görüş bilgisiz ve tarih dışıdır. New Deal’a karşı çıkan Cumhuriyetçiler, çoğunlukla kendileri yürütmedikleri için karşı çıkmışlardır; özgürlükçü söylemlerini gerçek liberallerden, bugün tarihsel olarak kafası karışık olanlar tarafından “Eski Sağ” olarak adlandırılan klasik liberallerden almışlardır. Birçoğu H.L. Mencken, Albert Jay Nock ve Isabel Patterson gibi yayıncılardan oluşan bu insanlar, Demokrat Parti’den ayrılmaya zorlandıktan sonra, FDR’nin politikalarına ancak bu şekilde karşı çıkabilecekleri inancıyla Cumhuriyetçilere katılmışlardı. Parti onların söylemlerini benimsedi, ancak bunu sadece seçmenlerin bu tür şeylere önem veren alt kümesini kandırmak için kullandılar; sonra, iktidara geldiklerinde, FDR’nin yaptığı gibi, inandıklarını iddia ettikleri şeyin tam tersini yaptılar.

Geleneksel Sol/Sağ siyasi yelpazenin artık anlamsız ve yararsız olduğunu söyleyen aynı liberteryenlerin birçoğu, 1930’lardan itibaren (ya da bazılarına göre 20. Yüzyılın başlarından itibaren) Sol ve Sağ terimlerinin anlamlarının değiştiğini de söylemektedir. Ama aslında değişmediler. Olan şey, gittikçe daha az eğitimli daha fazla vatandaşın kamu görevindeki güvenilir adamların liderliğini takip etmeye karar vermesiyle bu terimlerin popüler kullanımının değişmesidir.

Tesadüfe bakın ki birkaç gün önce bu podcast bölümü üzerinde çalışmaya başladığım sırada Amerikalı filozof Susanne Langer’in üç ciltlik eseri Mind’ı okuyordum: İnsan Duygusu Üzerine Bir Deneme, teorik psikoloji ve spekülatif antropoloji olarak adlandırılabilecek alanlardaki sorunlar üzerine son demlerini yaşadığı, tamamen dikkate değer bir söylem. Kitabın sayfaları arasında Langer’ın “popüler kullanım… kelimelerin gerçek anlamını genellikle karıştırır ve bozar” sözüne rastladım. Evet, evet, popüler kullanımın nihayetinde kelimelerin doğru anlamlarını belirlediğini anlıyorum. Ancak aynı zamanda, popüler kullanımı o kadar karışık ve bozulmuş olan çok sayıda kelime vardır ki, bu kelimelerin kullanılması gereken disiplinlerin ciddi öğrencileri ve öğretmenleri, profesyonel çalışmalarında onlar için daha kesin anlamlar belirlemişlerdir. “Anarşi” bu kelimelerden biridir. “Kapitalizm” bir diğeridir. “Bencillik” ise üçüncüsüdür. Siyaset teorisi, ekonomi ve etik gibi alanlardaki ciddi öğrencilere ve yazarlara tavsiyem tam da bunu yapmalarıdır – siyaset teorisine uygulandıklarında Sağ ve Sol kelimelerine yüklediğiniz anlamlar konusunda kesin olun. Geleneksel Sol/Sağ siyasi yelpazenin rehberliğini takip edin. Noah Goldberg gibi insanların Barack Obama ve Rand Paul’u karşıt uçlara yerleştiren, totaliter komünistleri ve anarşistleri (ki bunlar tamamen tutarlı liberterlerden başka bir şey değildir) Obama’nın soluna ve hem Adolf Hitler’i hem de Gary Johnson’ı Rand Paul’un sağına yerleştiren modernize edilmiş bir spektrumu anlamlandırmaya yönelik aptalca girişimlerinden vazgeçin. Bu spektrum hakkındaki düşüncelerinizi netleştirin.

Daha geçen gün bir liberteryen Facebook’ta sol liberteryenin ne olduğunu hayal bile edemediğini, çünkü solun büyük devletten yana olduğunu, dolayısıyla sol liberteryen kavramının bir çelişki olduğunu yazdı. Yanlış anlaşılan kelimelerin popüler kullanımının yol açtığı kafa karışıklığı ve bozulma işte budur. En azından kendi zihninizde Sol ve Sağ’ın gerçekte neyi ifade ettiği konusunda net olun. Biz liberteryenlerin (tamamen gönüllü kolektivist bir toplumdan yana olan ankomlarla birlikte) 21. Yüzyılın başlarındaki Amerika’da Sol olduğumuzu anlayın. Terimsel olarak çelişkili olan Sol liberteryen kavramı değildir; terimsel olarak çelişkili olan, mantıksal olarak tutarsız olan, aslında gülünç olan Sağ liberteryen kavramıdır.

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory