Laurance Labadie ve “Çocuksu Radikalizm” Terimi

Okumak üzere olduğunuz makale Eric Fleischmann tarafından kaleme alınmıştır. 3 Nisan 2023 tarihinde C4SS’de yayınlanmış.

Olgun bir kişi çocuksu duygusal dürtülerini aşmış kişidir. Kişisel deneyimleri sayesinde kendisi ve çevresi hakkında bilgi edinmiş ve duygusal hislerini rasyonel bir şekilde kontrol edebilir hale gelmiştir. Çocukluğun korunaklı hayal dünyasından çıkmış ve gerçeklerle yüzleşmek üzere sütten kesilmiştir. İnsanlara, yaşamdaki durumlara ve fikirlere verdiği tepkiler makul, yansıtıcı ve düşündürücü hale gelir. Bizim deyimimizle büyümüş, bir yetişkin olmuştur.

Çocuksu şımarıklık, kuruntulu umut ve korkuların aşılanması ya da hayatın engelleriyle çok ani bir şekilde yüzleşmenin neden olduğu gecikmiş ya da bodur gelişim, psikologların infantilizm olarak adlandırdığı psişik bir duruma, çocukluğun güvenli ortamlarına geri dönüşe neden olur.

Herkesin içgüdüsel olarak, içinde güvende olacağını hayal ettiği bir toplumu arzuladığı gerçeğini düşündüğümüzde, insanın ütopyalarını ve anlamadığı her şeyi “ortadan kaldırma” dürtüsünü kolayca anlayabiliriz. Herkesin (yani benim) dilediğini yapmakta “özgür” ve “ihtiyaçlarını” parçası olduğu “toplumdan” karşılamakta “özgür” olması arzusunun kökenini keşfedebiliriz.

Yukarıda anlatılanlar ışığında, çoğu sosyalist ve komünistin, özgürlüğün özel mülkiyet, mübadele, rekabet, para ve ücretleri içerdiği önerisi karşısında gösterdikleri duygu yüklü tepki son derece anlamlıdır.

Bunlar ne anlama geliyor? Özel mülkiyet bireye bağımsızlık hakkı verir. Mübadele karşılıklılık ve eşitlik anlamına gelir (anne ve baba yardımseverliğinin aksine). Rekabet, kişiye en iyi hizmet edenle işbirliği yapma özgürlüğüdür. Paranın önemi, kişinin aldığı şey için ödeme yapmasıdır. Ücretin anlamı ise kişinin yaptığı iş karşılığında ücret almasıdır.

Olgunluğun bu yönlerinin aksine, her tondan kolektivist, bağımsızlığı üstlenmekten kaçındığı için özel mülkiyeti ortadan kaldırmayı arzular. Komünist mübadeleden nefret eder, çünkü bu, çabayla orantılı bir fayda hesabı anlamına gelir. Paradan nefret eder, ortak potadan “serbest dağıtımı” tercih eder. Rekabetten nefret eder, çünkü farklı değerdeki çabaların karşılaştırılması anlamına gelir. Ücretten hoşlanmaz, çünkü ürettiğine göre değil, insan olmanın gücüne göre bir yaşam talep eder.

Komünist slogan şudur: Herkesten yeteneğine göre; herkese ihtiyacına göre. Bu, çocuksuların yetersizlik duygularından kaynaklanan, muktedirlerin çabalarıyla yaşama arzusundan başka nedir? Fayda orantılı hizmet hesaplamalarına sahip olmaktan neden kaçınılıyor? Çaresiz bebeğin tüm ihtiyaçlarının ebeveynleri tarafından karşılandığı aile ekonomisine geri dönüşü teşvik eden nedir?

Şimdi komünizm ya da yetenek ve çaba ile bunlara karşılık gelen faydalar arasındaki tam boşanma – ve otoritenin hayırsever babacanlığı – ebeveynler ve çocuklar arasındaki gerekli ilişkidir. Çaresiz çocuğun yaşamı yalnızca yardımseverlik ve sevgiye bağlıdır. Olgunlaşma süreci bu ilişkinin kademeli olarak tersine çevrilmesinden ibarettir. Yetişkinler arasındaki rasyonel ekonomik ilişki ise karşılıklılık, hakkaniyet, bireysel sorumluluk, yetkinlik ve kişisel değeri teşvik eden seçicilik altında hizmetin hizmetle değiş tokuş edilmesidir.

Çocuk beceriksiz ve sorumsuzdur. Sütten kesme bu eksikliklerin üstesinden gelmekten ibarettir. Dolayısıyla komünist zihniyetlilerin mülkiyete, mübadeleye, rekabete, vs.ye -yani çabalarla orantılı doğal fayda ilişkisini destekleme eğiliminde olan hesaplamaların yapıldığı ya da yapıldığı koşullara- karşı antipatisi, sorumluluğa karşı tamamen hissi bir tepkidir. Özne sütten kesilme sürecini tamamlamamıştır. Kompleksler ve nevrozlarla sonuçlanan bastırma, ruhu bodurlaştırmış, çarpıtmış ve yetişkinliğe ulaşmayı engellemiştir.

Çocuk yaşamı ile komünistlerin özlemleri arasındaki benzerlik açıkça ortaya çıkmaktadır. Toplum, bireylerin yardımseverlik yoluyla besleneceği grup annesi haline gelmelidir. Devlet otoritesi babaya benzer.

Toplumumuzun acılarını dindirmek için hayırseverliğe ve babacan Devlet’in sözde yardımseverliğine başvurma konusunda sergilediği yaygın aceleciliği gözlemlemek, çocuğun ailede, kilisede ve okulda karşılaştığı eğitimsel etkiler hakkında şaşırtıcı bir yorumdur.

O halde bireyciliğe karşı duyulan duygusal antipati hakkında ne söylenebilir? (Reformcularımız ve devrimcilerimiz ne kadar “bilimsel” olduklarını iddia ederlerse, derinde yatan duygusal umutları ve korkuları o kadar belirgin hale gelir). Bu, tutuklanmış duygusal olgunlaşmadan, çocuksuluktan, tehlikeli bir çocuksuluktan nasıl başka bir şey olabilir, çünkü kaçınılmaz olarak, arzu ne olursa olsun, sözde hayırsever Toplumun (Devletin) otoritesinde doruğa ulaşır? Devlet aygıtının gerekliliğine dair evrensel batıl inancın psikolojik temeli nedir? Bize bakması için yeni ve daha iyi babalar seçme telaşı neden? Monarşi, Demokrasi, Sosyalizm, vb. bir “uygarlığın” evrensel faydalarının kanıtlarından başka nedir – kudurmuş sürünün çocukçuluğu mu?

Tüm dünyada hüküm süren ekonomik güvensizliğin, kalabalıkların gençlik umutlarına ve hayallerine geri dönüşü çağrıştırdığı gerçeği olmasaydı, bu çeşitli siyasi ve ekonomik saçmalıklar nasıl ciddiye alınabilirdi? Aile, kilise ve okul, çocuğu itaatkâr ve uysal kılmak için komplo kurmuyorlar mı? Bunlar, olgunlaşmamış kişilerin şartlandırıldığı, dayatıldığı ve zihinlerinin boyunduruk altına alındığı araçlar değil midir? Bunlar gerçekten de insanlığın teselliyi o korkunç neşe katillerinde -Tanrı ve Devlet ve onların daha sonraki muadilleri olan Toplum ve Topluluk- aramasına neden olan komünizmin propagandacıları değil midir?

Komünizm toplumun çocukluğudur; Bireycilik ise onun reşit olmasıdır.

Ek Not.

Yazımın kısa alanında detaylandırmak ve açıklığa kavuşturmak pek mümkün değil. Bu nedenle yanlış yorumlara ve elbette eleştirilere açıktır. Ancak bu zorluk bir yana, ilgili farklı faktörler ve sorunlar o kadar çok ve karmaşık ki, Direniş’in sayfalarını bundan sonra da doldurmaya devam edecek! Sanırım editörler böyle bir şeye müsaade etmek istemiyorlar. Bu yüzden bu ek notu eklemek istiyorum.

İster otoriter ister özgür olsun, komünizmin doğası gereği bireysel sorumluluğu yok ettiğini düşünüyorum. Rus tipi gibi otoriter komünizm, bireyin eylemlerinin doğal sonuçlarından (gerçek sorumluluğun tek kaynağı) yararlanmasını sağlayacak bağımsız faaliyetini kasıtlı olarak reddeder ve bireyi bürokratın yanılabilir ve keyfi kaprislerine karşı sorumlu kılar.

Sözde özgür komünizm, birey söz konusu olduğunda, sorumluluğu tamamen zayıflatacak şekilde dağıtacak kadar çaba ve faydayı birbirinden ayırır. Aslında sorumluluk kavramına, sanki bireyin üstlenmesi gereken bir şeymiş gibi, ahlaki ve dini bir tat verilmektedir. Bu yönüyle görev kavramıyla yakın bir benzerlik taĢımaktadır.

Bireylerle ilgili olduğu için (grup sorumluluğundan farklı olarak) sonuçlar yasasından kaçmaya yönelik her türlü girişim, kaçınılmaz olarak bir ekonomiyi uygulanabilir kılmak için otoriteye yol açacaktır. Komünist koloniler kurmaya yönelik neredeyse tüm [girişimlerin] deneyimlerinin bu son ifadenin doğruluğunu kanıtladığını düşünüyorum. Neredeyse hepsi anlaşmazlıklar yüzünden paramparça oldu. Karar alırken uzlaşmaya varmak için hiçbir yöntemleri yoktu. Bunun nedeni, böyle bir yöntemin bulunamamasıdır, çünkü zorlama dışında böyle bir yöntem yoktur.

Dolayısıyla, bana göre, sorumsuzluk tüm kolektivizmlerde ve siyasi sistemlerde olduğu gibi komünizmin de doğasında vardır. Komünizmde ima edilen ilişki, sorumluluğu ayrım gözetmeksizin yayarak, bireyde gelişmesini engelleme eğiliminde olacak ve daha önce var olmasa bile asalak bir tutumu (infantilizm) teşvik edecektir. Ancak çocukçuluktan, komünizme ulaşmanın teşvik edici bir aracı olarak değil de, komünizmin bir sonucu olarak bahsetmek oldukça spekülatiftir ve makalemin kapsamı dışındadır.

Lütfen yazımın başlığının “Çocuksu Radikalizm” olduğunu unutmayın. Bu başlık çocuksu muhafazakârlığı, çocuksu gericiliği ve diğer tüm çocuksuluk türlerini kapsamamaktadır. Bu sadece, kişinin kendi evini düzene sokmasının değerine özel bir vurgu yaparak, nerede olursa olsun çocuksu düşüncenin aşılması için katkıda bulunan bir savunmadır.

İş dünyası ve mali çıkarlar tarafından desteklenen propaganda enstitüleri ve vakıflarda toplanan, kendilerine “hür teşebbüs” diyen insanlar, eğer samimi iseler ve sadece fahişelik yapmıyorlarsa, bol miktarda çocukça korku sergiliyorlar. Ama bu başka bir hikaye.

Eric Fleischmann

Aralık 1949’da anarşist dergi Resistance’ın Cilt 8 No. 3’ünde yayınlanan bu yazıda, Labadie’nin komünizme (burada bir tür Freudo-Nietzchean biçiminde sunulmuştur) ve (Platoncu anlamda) “Tanrı” ve “Topluluk” gibi çeşitli diğer “hortlaklara” (Stirnerci terimi kullanacak olursak) yönelik standart eleştirisi, “ben ve benimle aynı fikirde olanlar dışında herkes temelde çocuktur” düşüncesiyle aşırıya kaçan “huysuz ihtiyar” kişiliğinin yanı sıra tam anlamıyla sergilenmektedir. Labadie’nin “özel mülkiyet” ile işgal ve kullanım yoluyla mutualist “mülkiyeti” kastettiğini ve “ücretler” ile mevcut emekten çıkarma sistemini değil, hizmetlerin basit karşılığını kastettiğini, konuyla ilgili diğer tüm yazılarına dayanarak açıklığa kavuşturmaktan başka bu parça hakkında söyleyecek fazla bir şeyim yok.

Ayrıca, komünal yaşamın “karar verirken anlaşmaya varmak için bir yönteminin olmaması” hakkındaki yorumlarına yanıt olarak: hem konuyla ilgili okumalarımda (Şuna bir göz atın: Elinor Ostrom’un Nobel Ödüllü kitabı Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action) ve bir komünde yaşadığım kendi deneyimlerime dayanarak, bunun kolektif yaşama özgü veya doğasında olan bir özellik olmadığından, sadece herhangi bir kooperatif eyleminde ele alınması gereken standart bir konu olduğundan oldukça eminim. İyi bir iletişim ve bazı temel planlamalar bunu yapmak için uzun bir yol kat eder.

Güncellememe göre küçük yazım ve dilbilgisi düzeltmelerini not etmedim. Ancak mümkün olan yerlerde parantez kullandım (ancak notlarımı kaybettiğim için tüm değişiklikler hesaba katılmamış olabilir).

Bu platformda yapılan çeviriler tamamen bağışlarla finanse ediliyor. Burada okuduklarınız hoşunuza gidiyorsa eğer, sizi katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Nasıl destek verebileceğinize dair talimatları C4SS’yi Destekleyin sayfasında bulabilirsiniz:
https://c4ss.org/c4ssyi-destekleyin

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory