Liberter Antikapitalizm

Okumak üzere olduğunuz makale Charles Johnson tarafından kaleme alınmış ve Bleeding Heart Libertarians dergisinde 18 Ağustos 2011 tarihinde yayınlanmıştır. 23 Ocak 2013 tarihinde ise C4SS’de yayınlanmış ve Efsa tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.

20. yüzyılın büyük bir kısmında, Amerikan liberteryenleri çoğunlukla kapitalizmin savunucuları olarak görüldü- ve çoğunlukla onlar da kendilerini böyle gördüler.  Bu, 20. yüzyıl liberteryenleri hakkında doğru bir değerlendirme miydi? Eğer doğruysa, bu liberteryenizmle ilgili iyi bir şey mi yoksa değiştirilmesi ve kaçınılması gereken bir kusur mu?

Duruma göre değişir. Özellikle de “kapitalizm” ile neyi kastettiğinize bağlı. Bu konuda daha önce de bir şeyler söylemiştim ve dostum Gary Chartier de Bleeding Heart Libertarians’ta bu konuya değinmişti, ancak bu konuyu biraz daha ayrıntılı olarak tekrar ele almanın faydalı olacağını düşünüyorum. (Kısmen, serbest piyasalar, ekonomik ayrıcalık, sosyal adalet ve benzeri konularda nereden geldiğime dair bir giriş olarak yardımcı olabileceği için; kısmen de Gary’nin önceki yazısına yapılan bazı yorumların, tanımsal soruya daha yakın bir yaklaşımın iletişimi netleştirmeye yardımcı olabileceğine inanmama yol açması nedeniyle). Yine de önce biraz dolambaçlı bir yoldan New York’a gidelim.

Yaklaşık bir yıl önce Wall Street Journal’ın Metropolis blogu, Aaron Rutkoff’un Times Meydanı’ndaki imar ve reklamcılık üzerine yazdığı “Times Meydanı’nda İyi Zevk mi? Yasadışı.” Görünüşe göre, Times Meydanı reklamcılığının parlak ışıkları ve “renkli kurumsal cümbüşü” – umabileceğiniz kadar Amerikan kapitalizminin paradigmatik bir sembolü – sınırsız serbest piyasa ticariliğinin değil, New York City’nin “Özel Midtown Bölgesi” için özel imar yönetmeliğinde verilen ayrıntılı bir dizi yetkinin sonucudur: ”

Bürokratik dilde gezinmeyi göze alanlar için imar yönetmelikleri ilginç bir okuma sunuyor. Eğitimsiz bir turistin gözüne tamamen gelişigüzel görünen şey, aslında son metrekaresine kadar planlanmıştır ve herhangi bir yüzeyin ne kadarının tabela ile kaplanması gerektiğine dair bol miktarda kural vardır.

Broadway’de bir binanız var ama yanıp sönen ışıklardan nefret mi ediyorsunuz? Çok yazık. Yönetmelikte belirtildiği gibi:

Cadde cephesinin her 50 doğrusal fiti veya bunun bir kısmı için 1.000 fit kareden az olmayan bir yüzey alanına sahip en az bir aydınlanma işareti bulunacaktır.

Times Meydanı tabelalarının tam olarak hangi yöne bakması gerektiğine dair talimatlar ve zorunlu aydınlatmalı ekranların parlaklığının nasıl ölçüleceğine dair olağanüstü ayrıntılı diyagramlar var.

Binanızda yanıp sönen bir işaret var mı?  Kurallar, ışıksız fazın üç saniyeyi geçmemesini gerektirir.  Parlak ışıklar ne zaman kapatılabilir?  01:00’den önce değil.
— Adam Rutkoff, “Good Taste in Times Square? It’s Illegal,”

Wall Street Journal Metropolis blogu, 12 Ağustos 2010 WSJ bulgularını şu sözlerle özetlemeye karar verdi:

Bir bakıma, tabelaları yöneten imar kodu harika bir şekilde ironik.  Şehrin hiper-kapitalist coşkusunun en görünür ve ikonik kanıtlarından biri olan Times Meydanı’nın parlak ışıkları, Adam Smith’in görünmez eliyle değil, az bilinen hükümet düzenlemeleriyle korunuyor.
— Adam Rutkoff, “Times Meydanı’nda Zevk İyi mi?  Yasadışı,” Wall Street Journal Metropolis blogu, 12 Ağustos 2010

Çok iyi.  Bir şeyin “ironik” olup olmaması beklentilerinize bağlıdır ve bu noktada beklentilerimin Wall Street Journal’dakilerle aynı olmaması şaşırtıcı gelmeyebilir.  Aslında, Times Meydanı imar yasası gibi bir hikâyenin özellikle “ironik” olmadığını söyleyebilirim; gerçekten emsaldir—bu Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ölçekli, yüz yüze ticaretin tipik olarak nasıl işlediğine ve dünya genelinde şirket ekonomisiyle nasıl etkileşime girdiğine dair açıklayıcı tipik bir örnek.  Bu nedenle sık sık kendimden (Kevin Carson örneğini izleyerek) “serbest piyasa antikapitalisti” olarak söz ettim – çünkü ekonomik mülkiyet ve mübadelede mülkiyet hakları ve piyasa özgürlüğünün gerçekten geniş ve radikal bir versiyonuna inanıyorum, ancak (diyelim ki, aksine  , Wall Street Journal) Amerikan kapitalizmiyle geleneksel olarak ilişkilendirilen özelliklerin – büyük ölçekli, yukarıdan aşağıya firmalar, ücretli emeğin hakimiyeti, ekonomik ve sosyal hayatın kurumsal hakimiyeti, sosyal alanın ticarileştirilmesi vb. – olduğunu düşünüyorum.  Genellikle piyasa dinamiklerinin değil, devlet müdahalesinin ürünleri değildir.  Ve ayrıca, gerçekten ve tutarlı bir şekilde serbest bırakılmış bir piyasa, bu özelliklerin günlük yaşamdaki yaygınlığını ve önemini baltalama eğiliminde olacaktır.

Ancak “serbest piyasa antikapitalizmi” kaşları kaldıran bir terimdir.  Esas olarak, hiçbir anlam ifade etmediği için.  Bunu kullanmamın nedeni kaşlarını kaldırmasıdır- kendi iyiliği için kafa karışıklığından veya yüzleşmeden hoşlandığım için değil, piyasalar ve kapitalizm arasındaki ilişkiler hakkındaki mevcut fikirlerin zaten karışık olduğunu ve dilde yüzeysel bir örtüşmenin olduğunu düşündüğüm için  zaten var olan karışıklıkları örtbas etme eğilimindedir.  Özellikle, “kapitalizm” terimi, ekonomik tartışmalarda neredeyse tüm taraflarca, sanki açıkça liberter politika önerilerini yöneten idealmiş gibi kullanılır ve hem sözde “kapitalizm yanlıları” hem de sözde “kapitalist karşıtları” tarafından şu şekilde tartışılır: ne anlama geldiği herkes için tamamen açık olsaydı.

Ancak gerçekte bu terimin birbirinden farklı ve hatta bazıları birbirini dışlayan pek çok farklı anlam tonu vardır. [1] Ve çoğu zaman “kapitalizm” hakkındaki tartışmalarda bunlardan birden fazlası kullanılıyor gibi görünüyor- bazen her bir kişi “kapitalizm” derken farklı bir şeyden bahsediyor, ancak ortak bir konu hakkında mücadele ettiklerini düşünüyorlar. Bazen de bir kişi “kapitalizm” kelimesini bir tartışma hamlesinden diğerine iki ya da daha fazla farklı anlamda kullanırken, bu eş anlamlılığı fark etmez. Çok geniş ve karışık bir literatürü aşırı basitleştirme pahasına, [2] bu terime atfedilen en az dört ana tanım vardır:

1. Serbest Girişim. Bu nispeten yeni bir kullanımdır (esas olarak 1920-1940’lardaki liberteryen yazılardan gelmektedir). “Kapitalizm”, savunucuları tarafından sadece serbest piyasa veya serbest girişim sistemi, yani hükümet müdahalesi (veya başka herhangi bir sistemik zorlama biçimi) olmaksızın gönüllü mülkiyet ve emek mübadelelerinden ortaya çıkan bir ekonomik düzen- herhangi bir ekonomik düzen- anlamında kullanılmıştır. Bu, liberteryen ekonomi yazılarını okumak için çok zaman harcayanların neredeyse kesinlikle en aşina olduğu anlamdır; Friedman, Mises ve diğerlerinde terimin aşağı yukarı şarta bağlı bir tanımı olarak sunulmaktadır.

2. İş Dünyası Yanlısı Ekonomi Politik. “Kapitalizm” bazen muhalifleri, bazen de sistemden yararlananlar tarafından korporatist ya da iş dünyası yanlısı bir ekonomi politikası anlamında, yani devlet tarafından verilen tekeller, sübvansiyonlar, merkez bankacılığı, vergilerle finanse edilen altyapı, “kalkınma” hibeleri ve kredileri, Kelo tarzı kâr amaçlı kamulaştırma, kurtarma operasyonları gibi araçlarla büyük şirketlere verilen aktif devlet desteği anlamında da kullanılmıştır. Dolayısıyla Naomi Klein gibi bir ilerici devlet tarafından tutulan paralı askerleri, paramiliter işkence timlerini ya da IMF ve Dünya Bankası gibi çok hükümetli finans kurumlarını “felaket kapitalizminin” ekonomi politiğinin örnekleri olarak tanımladığında, kapitalizm burada büyük devlet müdahalelerinden arındırılmış piyasalardan başka bir anlama geliyor olmalıdır. Bu daha ziyade, devletin belirli bir ekonomik aktör sınıfının çıkarlarını desteklemek ya da belirli bir ekonomik faaliyet biçimini teşvik etmek için çok ağır bir el ile müdahale etmesidir. Kapitalizmin bu ikinci anlamı elbette ilk anlamıyla karşılıklı olarak dışlayıcıdır – devlet güdümlü korporatizm zorunlu olarak kamulaştırılmış vergi dolarlarıyla finanse edilen projelerden veya silahın namlusundan dayatılan düzenlemelerden oluşur ve bu nedenle serbest piyasacı anlamında bir “kapitalist” olmak, şirket devletine karşı çıkmak anlamında bir “anti-kapitalist” olmak anlamına gelir ve devletin “büyüme” politikası anlamında “pro-kapitalist” olmak, gerçekten serbest piyasalar anlamında “kapitalizme” karşı çıkmak anlamına gelir.

3. Ücretli Emek Sistemi. “Kapitalizm” aynı zamanda belirli bir işgücü piyasası biçimine ya da sıradan çalışan insanların karşı karşıya olduğu koşulların ayırt edici bir modeline atıfta bulunmak için de kullanılmıştır- ekonomik faaliyetin baskın biçiminin, malların üretimi ya da hizmetlerin, işi yapan insanlar tarafından değil, dışarıdan bir patron tarafından sahip olunan ve yönetilen işyerlerinde gerçekleştirilmesi olduğu bir durum. Bu üçüncü anlamda, işçilerin çoğu bir ücret karşılığında başkası için çalışıyorsa kapitalizm vardır, çünkü önemli üretim faktörlerinin çoğuna erişim bir işletme sınıfı aracılığıyla sağlanır, işçiler değil iş adamları işletmenin, dükkânın çalışmasını sağlayan araç ve tesislerin ve işletmeye tahakkuk eden artık kârların yasal mülkiyetine sahiptir.  Sonuç olarak iĢyerleri tipik olarak hiyerarĢik bir Ģekilde örgütlenmiĢtir; patron çalıĢanlar üzerinde büyük bir takdir yetkisine sahiptir ve bu çalıĢanlar genellikle patronun herhangi bir iĢçiyi elinde tutmasından çok iĢi elinde tutmasına bağlıdır. (Bu anlayış en yaygın olarak Marksist yazılarda ve radikal solun eski yazılarında görülür- Benjamin Tucker ve Pierre-Joseph Proudhon gibi anarşistlerin piyasa yanlısı yazılarının büyük bir kısmı da dahil).

4. Kârın Egemen Olduğu Toplum. Son olarak, “kapitalizm” terimi sıklıkla (liberter iktisatçıların tartışma çevreleri dışında, bu aslında muhtemelen terimin modal kullanımıdır) gündelik hayatın ticarileşmesi gibi bir şeyi ifade etmek için gevşek bir şekilde kullanılır – yani, sosyal etkileşimlerin büyük ölçüde açıkça ticari güdüler aracılığıyla dolayımlandığı veya bunlar tarafından yeniden şekillendirildiği ve önemli sosyal ve ekonomik kurumların çoğunun veya tamamının öncelikle ticari, kar amaçlı bir temelde yürütüldüğü bir durum.

O halde, ilk iki anlamdaki “kapitalizm”- serbest piyasa ve iş dünyası yanlısı politikalar – birbirini dışlarken, son iki anlamdaki “kapitalizm “in kavramsal olarak terimin ilk iki anlamında yer alan politik karşıtlıklardan bağımsız olduğunu belirtmek önemlidir. Kavram olarak, tamamen serbest bir işgücü piyasası, serbest bir piyasa olarak kalırken herhangi bir sayıda yönde gelişebilir- büyük şirketlerin ve geleneksel işveren-çalışan ilişkilerinin hâkim olduğu bir piyasaya sahip olabilirsiniz; ya da işçi kooperatiflerine, topluluk işçi konseylerine ya da esnaf ve bağımsız yüklenicilerden oluşan dağınık bir ağa sahip olabilirsiniz; ya da herhangi birinin açıkça baskın olmadığı tüm bu düzenlemelerin çoğulcu bir karışımına sahip olabilirsiniz. (En olası sonuç kısmen önceden var olan mülkiyet modellerine, insanların tercihlerinin gücüne ve yönüne, girişimci inovasyonun yönüne vs. vs. bağlı olacaktır.) Benzer şekilde, müdahaleci devletler son iki anlamda “kapitalizme” karşı ya da “kapitalizm” lehine müdahale edebilirler – devletler eli ağır “büyüme” politikaları benimsediklerinde ve şirket girişimlerini desteklediklerinde serbest piyasaya saldırmış olurlar, ancak müdahale olmasaydı daha yaygın olabilecek diğer mülkiyet kalıpları ya da diğer barışçıl faaliyet biçimleri pahasına işyeri hiyerarşisini, ekonomik mülkiyet yoğunlaşmalarını ya da ticari güdü ve faaliyetleri pekala sağlamlaştırıyor ya da genişletiyor olabilirler.

Tüm bunlara dikkat çekmemin nedeni, “kapitalizm” teriminin gerçek anlamı hakkındaki anlamsal tartışmalara çok fazla zaman harcamak niyetinde olmam ya da (diyelim ki) liberterler ve ilericiler arasındaki anlaşmazlıkların, birinin “kapitalizmi” birinci anlamda kullanırken diğerinin gerçekten “kapitalizmi” ikinci, üçüncü ya da dördüncü anlamda kullandığını göstererek ortadan kaldırılabileceğini düşünmem değil. Daha ziyade, anlamsal tartışmalardan kaçınmak ve böylece esaslı anlaşmazlık alanlarının ve verimli tartışma için en iyi konuların gerçekte nerede olduğunu netleştirmek için bu ayrımın tam olarak yapılmaya değer olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman gerçek tartışmaya ulaşmak için öncelikle şunu söylemeye istekli olmanız gerekir: “Tamam, görüyorum ki kurumsal statüko anlamında ‘kapitalizm’den şikâyet ediyorsunuz, ancak benim savunmak istediğim bu değil. Savunduğum şey aslında statükodan radikal bir şekilde farklı olan serbest piyasa; şüphesiz siz de buna katılmıyorsunuz, ancak farklı nedenlerle; öyleyse buna devam edelim.”

Ayrıca- bu yazıya başladığım “Liberter Antikapitalizm” ile ilgili kısma geri dönersek- buna işaret ediyorum çünkü ancak “kapitalizm” teriminin farklı anlamlarını birbirinden ayırdığımızda, piyasa ekonomileri hakkındaki belirli türden pozisyonlar bir anlam ifade etmeye başlayabilir. Burada kendi çıkarımı gözeten bir nedenim var- çünkü kendi pozisyonum, terimin farklı anlamları arasında bu tür bir ayrım yapılmadığında tipik olarak gözden kaçan bir pozisyon. Bu, kabaca, mutualist ve bireyci Anarşistlerin- Pierre-Joseph Proudhon, Josiah Warren, Benjamin Tucker, Victor Yarros, Gertrude Kelly, Lysander Spooner, Voltairine de Cleyre ve diğerleri- pozisyonudur. Kapitalizm üzerine yapılan geleneksel tartışmalarda bize genellikle iki ana pozisyon sunulur: kapitalizm yanlısı Sağ’ın pozisyonu ve devlet sosyalistlerinin pozisyonu. Ancak her iki pozisyon da, politika düzeyindeki anlaşmazlıklarına rağmen, çok önemli bir ortak ekonomik iddiaya sahiptir: tipik olarak serbest piyasaların üçüncü ve dördüncü anlamda kapitalizmi üretme eğiliminde olduğunu az çok kabul ederler. Buna Kapitalist Nedensel Hipotez diyebiliriz:

(CCH) Eğer 1. anlamda “kapitalizm “e sahipseniz (yoğun, kapsamlı ve sürekli devlet müdahalesi olmayan bir ekonomi), doğal olarak 3. ve 4. anlamda “kapitalizm” elde etme eğiliminde olacaksınız (büyük ölçekli mülkiyet yoğunlaşmaları, kâr amaçlı şirket ekonomisi, ücretli emek sistemi, vb.)

Kapitalizm yanlısı sağ bu sonucu beğenirken, devlet sosyalisti beğenmemektedir; dolayısıyla biri bunu “kapitalizmi” desteklemek için bir neden olarak kullanırken, diğeri de reddetmek için bir neden olarak kullanmaktadır. (Geleneksel liberaller, kapitalizmin kötü eğilimlerine karşı koyacak siyasi güçlerle birlikte düzgün bir şekilde yönetilen bir biçimini elde etmek için iş dünyası yanlısı düzenleme ve iş dünyası karşıtı düzenlemenin bir karışımını isteyerek tipik olarak farkı bölerler). Peki ya (CCH) tarafından ileri sürülen nedensel iddiayı reddedenler? Tucker gibi bir bireyci için, ücretli emek ve ticaret anlamında “kapitalizm”, serbest piyasa süreçleri tarafından değil, “iş dünyası yanlısı” hükümet müdahalesi tarafından büyük ölçüde desteklenmiş ve sürdürülmüştür – özellikle de Tucker’ın Dört Büyük tekeli ve onların modern torunları tarafından yaratılan ekonomik yapı, kaynakların askeri-endüstriyel komplekse aktarılması, trilyon dolarlık kurtarma paketleri ve yoksulların ve marjinallerin ekonomik beklentilerinin yaygın ve yoğun bir şekilde aşırı düzenlenmesi tarafından. Dolayısıyla, serbest piyasanın doğal eğilimi, ekonomik statükoyu ayakta tutan siyasi ayrıcalıkları ortadan kaldırmak, büyük ölçekli ekonomik eşitsizlikleri dağıtmak, tekelleri, kartelleri ve birikmiş servetleri sağlamlaştırmak yerine zayıflatmak ve işçileri şirket-kapitalist ekonomiye karşı zengin bir dizi kurumsal olmayan, tabandan gelen alternatifler aracılığıyla bağımsız geçimlerini sağlamak için özgürleştirmek anlamında aslında anti-kapitalisttir (örn. kooperatifler, işçilere ait dükkanlar, bağımsız müteahhitlik ve çiftçilik, karşılıklı yardımlaşma dernekleri, vs. vs. vs.) Ancak ikinci anlamdaki “kapitalizm”, yani devlet kapitalizmi ya da işletme ayrıcalığı sayesinde, gerçekte var olan kapitalizm, son iki anlamda, gelişir ve büyür.

Şimdi, Tucker’ın (ya da benim) pozisyonunun doğru mu yoksa yanlış mı olduğu elbette önemli bir tartışma konusudur ve bu yazıda değinmeye bile başlamadığım bazı kavramsal meselelerin ve pek çok ampirik kanıtın ortaya konmasına bağlı olacaktır. Ancak benim ilk ilgilendiğim konu, iddiayı neyin destekleyeceğini veya ona neyin karşı çıkacağını tartışmaya başlayabilmemiz için pozisyonun anlaşılır hale getirilmesidir. (CCH) gibi bir iddianın doğru olup olmadığını tartışmadan önce, koşul operatörünün her iki tarafında gerçekten iki farklı terim olduğunu ve birinin bunların bu şekilde bağlantılı olduğunu iddia edebileceğini ya da reddedebileceğini ortaya koymanız gerekir. Bunu yapabilmek için, terminolojimizde ya da en azından konuşmalarımız sırasında, “serbest piyasa “nın işadamlarının istediklerini yapmaları için yalnız bırakılmalarıyla aynı şey olmadığını; herkes için mülkiyet ve ekonomik özgürlük anlamına geldiğini ve geleneksel şirket girişimlerine ya da günümüzde alışılagelmiş işlere hiç benzemeyen biçimleri de kapsayabileceğini mümkün olduğunca açık hale getirmek çok yardımcı olacaktır; “Kapitalizm “i eleştirenlerin birçoğunun gerçek toplumsal kötülüklere işaret ederken bunun nedenlerini yanlış teşhis etmelerinin mümkün olduğunu; ve en yaygın olarak “kapitalizm “e atfedilen ve dolayısıyla serbest piyasanın suçlandığı kötülüklerin birçoğunun aslında piyasa faaliyetlerinin değil, tamamen farklı bir anlamda – devlet destekli ticaret ve siyasi olarak dayatılan şirket ayrıcalıkları anlamında – “kapitalizm “in sonuçları olduğunu.


Dipnotlar:

1. Bu nedenle, örneğin, özgürlükçü ekonomistler bize “kapitalizmin” devlet müdahalesi olmaksızın tamamen özel mülkiyet ve piyasa mübadelesi sistemi anlamına geldiğini söylerken, Stephen Kinzer gibi sol eğilimli bir gazeteci Küba’yı tırnak içinde “kapitalist” Karayip komşularıyla karşılaştırıyor – Haiti, Guatemala, Dominik Cumhuriyeti ve Honduras’a atıfta bulunarak! – ve Michael Moore gibi geleneksel bir sol fikir adamının Kapitalizm adını verdiği bir film yaptığını görüyoruz: Bir Aşk Hikayesi. Film kurtarma operasyonları hakkında. Bu insanların diğer anlaşmazlıkları ne olursa olsun- ve elbette pek çok anlaşmazlıkları var- buradaki ezici gerçek, başlangıçta aynı şey hakkında tartışıyor olamayacaklarıdır. Moore ve Kinzer eleştirmek için neyi seçmiş olurlarsa olsunlar, bu sistem öncelikle ya da hatta belirgin bir şekilde serbest piyasa mübadelesi ya da devlet müdahalesinin eksikliği ile karakterize edilen bir sistem değildir.

2. “Kapitalizm” kelimesi- daha doğrusu türetildiği Fransızca kelime olan capitalisme – 1840’lara kadar herhangi bir kapsayıcı sosyal veya ekonomik sistemi tanımlamak için kullanılmamıştır. Başlangıçta “kapitalizm” olarak tanımladıkları sistemin muhalifleri tarafından icat edilmiş, ancak ekonomik tartışmalarda yaygın kullanıma girdikten sonra- kabaca 1880’ler-1900’ler boyunca- bir dizi başka anlam kazanmıştır.

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory