Devletin Yapabildiği Herhangi (İyi) Bir Şeyi Biz Çok Daha İyi Yapabiliriz

Gary Chartier, Any (Good) Thing the State Can Do, We Can Do Better. Okumak üzere olduğunuz makale Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve 7 Haziran 2010 tarihinde Liberalaw adındaki kendi blogunda yayınlanmıştır. 28 Mart 2013 tarihinde C4SS’de yayınlanmış.

Devletsiz bir toplumdaki insanların BP petrol sızıntısı gibi bir felakete yeterli ölçüde müdahale edip edemeyeceği sorusu, insanların devlet aracılığıyla yapmaya çalıştıkları şeyleri devletsiz durumda insanların yapıp yapamayacağı konusuna yönelik genel bir tartışmanın bir örneğidir. Bana öyle geliyor ki cevap “evet”.

Çünkü devletin yaptığı iddia edilen her şey aslında insanlar tarafından yapılır. Bazen korkudan; bazen devletin meşru olduğu algısından; bazen devletin emrettiği şeyin zaten yapmak istedikleri şey olduğu fark edildiğinden; bazen de devletin kendilerinden yapmalarını istediği şeyin zaten ahlaki olarak yapmaları gereken şey olduğuna inandıkları için hareket ederler. Ancak, her ne sebeple olursa olsun, yapılması gerekeni yaparlar.

Bu gerçek, devletsiz bir toplumda sıradan insanların barışçıl bir şekilde iş birliği yaparak çevresel veya diğer felaketlerle başa çıkabileceğinden emin olmamız için yeterli olmalıdır. Aşağıda, devletsiz bir toplumdaki insanların şu anda Körfez’de meydana gelene benzer bir felaketi önlemek veya düzeltmek için işbirliği yapabilecekleri bazı yollara dikkat çekmeden önce, devletin büyük ölçekli sorunlarla başa çıkmada sahip olduğu düşünülen avantajları kısaca tartışacağım.

Devletin Sözde Avantajları

Devletin, devletsiz bir toplumdaki çeşitli devlet dışı kurumlara karşı ne gibi bir avantaj sağladığı düşünülebilir? Devletçiler büyük olasılıkla iki tür faktöre işaret edeceklerdir: bilgi ve güç. Çevresel zararlarla başa çıkmak için haksız fiil hukukuna dayanan devlet dışı bir hukuk sisteminin karşılaşacağı potansiyel bir zorlukla ilgili üçüncü bir faktör de bazı devletçiler tarafından vurgulanabilir.

Bilgilendirici Avantajlar?

Devletçiler genellikle devletin sıradan insanların sahip olmadığı bilgilere sahip olduğunu düşünürler. Ancak bu bilgi, mal ve hizmetler için optimal üretim seviyeleri ve dağıtım modelleriyle ilgili olduğu ölçüde, ekonomi hakkında bildiğimiz her şeyden emin olarak biliyoruz ki, daha fazla bilgi belirli bir ekonomik çevreye dağılmıştır ve çeşitli aktörler tarafından bir “yerel bilgi” meselesi olarak sahip olunmaktadır. Bu yerel bilgiyi harekete geçiren çok merkezli süreçler, nihayetinde ilgili bilgiyi bir araya getirmede yukarıdan aşağıya, hiyerarşik olanlardan daha etkili olacaktır.

Devletçiler, devletin tüketim ve üretimle ilgili bilgiye sahip olduğu için değil, uzman bilgisine erişimi olduğu için önemli bir rol oynadığını öne sürebilirler. Buradaki varsayım, uzmanların belirli bir sorun hakkında ne yapılması gerektiğini bildiği, ancak sıradan insanlar ikna olmadığı için seçeneklerin ya ciddi bir sorun hakkında hiçbir şey yapılmamasına izin vermek ya da uzmanların iradesini empoze etmek olduğu şeklindedir. Burada hem uzmanların cehaleti hem de insanların hata yapma hakkı ile ilgili sorunlar olduğu açıktır.

Ancak burada soru, bilginin nasıl uzman olarak sınıflandırıldığı ve devlet tarafından nasıl kullanıldığıdır. Siyasi süreçler, uzmanların seçimini ve sağladıkları bilgilerin değerlendirilmesini açıkça etkilemektedir. Ayrıca, hem uzmanlığın otoriterlik için bir rasyonalizasyon olarak kötüye kullanılma potansiyeli hem de kişisel özerkliğin içsel değeri göz önüne alındığında, belirli uzmanların sonuçlarının insanlara rızaları olmadan dayatılması gerekmiyor gibi görünmektedir. Görünüşe göre, potansiyel değeri ne olursa olsun uzman otoritesinin kullanımında yan kısıtlamalar vardır. Son olarak, eğer uzman iddiaları doğruysa, neden kamusal değerlendirme ile -siyasi sürecin dışından başka uzmanların ve sağduyularını kullanabilen sıradan insanların da katılabileceği görüşmeler sırasında- ayıklanamasınlar?

Avantajlar Devletin Güç Tekelini mi Yansıtıyor?

Eğer sözde bilgisel avantajlar, örneğin doğal afetlere müdahale konusunda devletin bize yardımcı olmak için daha donanımlı olduğunu düşünmek için bir neden sunmuyorsa, insanları iş birliğine zorlamak için güç kullanma kapasitesine ne demeli? Daha önce de belirttiğim gibi, devletle ya da devletin yönlendirmesiyle yapılan iş birliği örneklerinin büyük çoğunluğu herhangi bir güç tehdidi ya da uygulamasını yansıtmamaktadır. Bunun yerine, insanların devletin yönlendirdiği şekilde davranmanın ahlaki ya da sağduyulu uygunluğuna dair hislerini yansıtırlar.

Elbette bazen insanlar gönüllü olarak iş birliği yapabilirler, ancak bunun tek nedeni devletin zorlama tehdidi altında diğerlerinin de bunu yapacağına inanmalarıdır. Ancak sosyal normlar ve önceden yapılan anlaşmaların (bkz. David Schmidtz’in “güvence sözleşmeleri” tartışması) bir kombinasyonunun, birçok durumda güç tehdidinin yokluğunda gerekli iş birliğini teşvik edemeyeceğini düşünmek için hiçbir neden yoktur.

Saf kamu malı varsa bile çok az olduğunu düşünme eğilimindeyim ve şu anda etkileyebileceğimiz herhangi bir çevresel malın bir sayılacağı bana açık gelmiyor. Ancak, eğer varsa, bana öyle geliyor ki hem (i) Schmidtz’in önerdiği gibi, en azından bazılarını sağlamanın ilginç piyasa temelli yolları var hem de (ii) alternatiflerle ilgili zorluklar, zorlayıcı çözümleri piyasa temelli olanlara tercih etmek için iyi bir neden olmadığı anlamına geliyor. Çünkü olmasını dilediğimiz bazı durumlarda değerli bir iş birliği ortaya çıkmasa bile, devletin melekler tarafından yönetilmediğini, hiçbir zaman yönetilmediğini ve yönetilmeyeceğini, belirli bir bölgede güç kullanımı üzerinde tekelci kontrole sahip bir organizasyon kurmanın şiddet, istismar, kayırmacılık, yağma ve mülksüzleştirme için muazzam olasılıklar yarattığını hatırlamalıyız. Kısacası, iş birliğinde başarısızlıklar olsa da bu başarısızlıklarla ilişkili maliyetler, tekelci devletlerin başarısızlıklarıyla ilişkili maliyetlerle karşılaştırılmalıdır.

Elbette bazen insanlar sadece şiddet tehditleri nedeniyle devlete gönülsüzce itaat edeceklerdir. Bu tehditlerin devletsiz bir toplumda mevcut olmayacağı gerçeği özel bir kayıp gibi görünmemektedir. Çünkü insanların sadece korkudan itaat ettiği durumlarda, devletin kendilerinden yapmalarını istediği şeyi yapmak için çok az neden gördükleri ya da hiç bağımsız neden görmedikleri neredeyse kesindir ve bu nedenle, devletin yokluğunda benzer şeyleri yapmaya zorlanmayacakları için memnun olmak için iyi nedenlerimiz vardır.

Çevre Sorunlarıyla Mücadelede Nedensel Sorumluluk Hatlarını Belirleme İhtiyacını Bypass Edebilmenin Avantajı?

Devletin belirli türdeki çevre sorunlarıyla başa çıkmak için barışçıl iş birliği yapan özgür insanlardan daha iyi bir konumda olduğu görüşünü benimsemek için ileri sürülebilecek son bir neden, belirli eylemler ile çevresel zararlar arasındaki ilgili nedensel bağlantıları tanımlamanın zorluğudur. Eğer haksız fiil hukuku gibi bir şey zarar mağdurlarının tazmin edilmesi için kullanılacaksa (birçok anarşistin olması gerektiğini düşündüğü gibi) ve tazminat beklentisinin ihlalcileri caydırmada kilit bir rol oynaması bekleniyorsa, ancak bir zararın gerçek nedenini belirlemenin net bir yolu yoksa, çok sayıda zarar caydırılmayacak ve tazmin edilmeyecek midir?

Örneğin, insan kaynaklı küresel ısınmanın meydana geldiğini ve şimdiki ve gelecek nesiller için ciddi bir tehlike oluşturduğunu varsayalım. Ayrıca, belirli insan eylemleri sınıflarının AGW’ye genel bir şekilde katkıda bulunduğundan makul ölçüde emin olabileceğimizi varsayalım. Belirli aktörleri AGW ile ilgili belirli zararlara neden oldukları için nasıl sorumlu olarak tanımlayabileceğimizi görmek zordur, bu nedenle sıradan bir haksız fiil rejiminin burada nasıl yardımcı olacağı açık değildir.

Bence burada bize açık olan en az üç münhasır olmayan olasılık var. Birincisi, bu tür davalarda münhasıran davacı sınıflarının potansiyel fail sınıflarını dava edebileceği genişletilmiş bir toplu dava gibi bir şeye izin verilebilir. Yine de bir eylemler sınıfı ile bir zararlar sınıfı arasında nedensel bir bağlantı olduğunu ve zararların boyutunu göstermek gerekecektir. İkinci olarak, çevre kirliliği ve benzeri olguları genel hukuk rahatsızlıkları olarak ele alan tam gelişmiş bir haksız fiil rejimi, artık devlet tarafından toplu olarak talep edilen belirli bölgeler ve ekosistemlerdeki belirli mülkiyet haklarıyla birleştiğinde, (az önce bahsedilen ilk seçeneğin adaletsiz olduğu göz ardı edilirse) geçmişteki zararlar için tazminat sağlamayabilir, ancak yeni yetkilendirilmiş mülk sahipleri tarafından dayatılan kirleticiler üzerinde kapsamlı bir kısıtlama sistemini pekala mümkün kılabilir. Üçüncü olarak, kapsamlı bir sosyal normlar sistemi kirleticilerin faaliyetlerini sınırlandırabilir ve mağdurlar için tazminat sağlayabilir (özellikle zararın açık olduğu ancak nedenselliğin açıkça gösterilmesinin imkansız olduğu, ancak yasal sorumluluk için nedenselliğin gösterilmesinin gerekli olduğu durumlarda. Dolayısıyla, AGW’nin ya da başka herhangi bir çevresel zararın gerçekliği ve nedenleri konusunda yaygın bir mutabakat olması halinde, özgürce ve barışçıl bir şekilde işbirliği yapan insanlar, ilgili nedenlerin ortaya çıkmasını durdurma ya da yavaşlatma ve mağdurları tazmin etme yollarını belirleyebilirler.

Kısacası, devletin yapabileceği her iyi şeyi biz daha iyi yapabiliriz. Yaptıklarımız daha verimli olacaktır, çünkü aşağıdan yukarıya bilgi birikiminden faydalanabiliriz. Ayrıca kaynaklarımızı da verimli bir şekilde harcayacağız çünkü onları kullanıp kullanmama kararı, tercihlerini tatmin etmenin maliyetlerini sıradan insanlara yükleyebilen bir grup ekonomik ve siyasi elitin değil, bizim olacak.

Devletsiz Bir Toplumda Büyük Ölçekli Çevre Felaketi

Devletsiz bir toplumdaki insanlar BP felaketinin neden olduğu gibi zorluklarla nasıl başa çıkabilir?

Mülkiyet Haklarının veya Eşdeğerlerinin Önemi

Açıkçası, yapılması gereken ilk şey sorumluluk vermektir- belirli yerleri belirli kişilere vermek. Bu, ticari sömürü için bu hakların bireylere devredilmesi anlamına gelmemelidir; sadece Körfez gibi bir şeyin- bir yer, bir bölge, bir ekosistem- birilerinin elinde olması gerektiği anlamına gelir. Birileri bölgeyi ticari olarak geliştirmek istiyor olabilir. Ancak birileri de burayı korumakla ilgilenebilir, ticari kullanımı sınırlamayı ya da tamamen yasaklamayı planlayabilir. Öngörülen kullanım ne olursa olsun, mülkiyet haklarına sahip bir birey, kooperatif, ortaklık, kâr amacı gütmeyen kuruluş veya ticari firmanın sahip olunan alana özen göstermesi beklenebilir.

Emin olmak gerekirse, örneğin Körfez’e ilişkin hakların tahsisinin (aktif çiftlik sahipliği veya önceden geleneksel mülkiyet veya benzer bir şey temelinde- kesinlikle hiçbir şey üzerinde mülkiyeti olmayan ve yandaşlarını kayırma olasılığı çok yüksek olan devlet tarafından tahsis temelinde değil), ticari olmayan veya ticari herhangi bir grup tarafından tercih edilen önceden belirlenmiş kullanıma sunulmasıyla sonuçlanacağının garantisi yoktur. Genel bir kural olarak, eğer insanlar bir şeylere sahipse, o şeylerle ilgileneceklerine inanmak için iyi bir neden vardır, ancak amaçları değişebilir (elbette sıradan sosyal norm koruma mekanizmaları yoluyla uygulanabilecek genel bir fikir birliği olabilir).

Tıpkı Doğa Koruma Derneği gibi grupların ABD’de özel mülkiyete ait mülkleri satın alması gibi, Körfez’de de sahipsiz mülkleri sahiplenmeye istekli olacaklardır. Bu tür şeylerin oldukça fazla olmasını beklerdim, ancak sadece duyuru yoluyla mülkiyetin tesis edilmesini engellemenin yollarını bulmak ve aynı zamanda birinin istediği bu değilse ticari ekimi gerektirmemek açıkçası önemli olacaktır.

Ve ticari çiftlikleşme (homestead) de kesinlikle gerçekleşebilir ve gerçekleşecektir. Devletsiz bir toplum şüphesiz her ikisinin bir karışımını içerecektir. Ancak, her halükârda, dökülme durumunda sorumluluğun genellikle tam olarak dökülmeyi yapan kuruluşlara borçlu olan politikacılar yerine, borçlu olunacak belirli mülk sahipleri olsaydı, mülk sahiplerinin mülk üzerindeki çıkarlarının niteliği ne olursa olsun, işler kesinlikle bir dereceye kadar farklı olurdu.

İnsan Olmayan Duyarlı Varlıkların Çıkarlarını Koruma Mekanizmaları

Eğer amacınız coğrafi olarak sabit alanları değil de bu alanlar içindeki hareketli organizmaları (örneğin deniz kaplumbağaları) korumaksa, o zaman herhangi birinin (örneğin bir deniz kaplumbağası için) bir davayı üstlenmesini ve mahkemede başarılı olduğunda maaş ve masraflarını geri almasını sağlamak (böylece bugün “özel başsavcı” olarak adlandırılan şey gibi bir işlev görmek) işe yarayacaktır. Bu seçeneğin mevcut olup olmayacağı ya da olması gerekip gerekmediği, açıkçası, insan olmayanlara ilişkin toplumsal bir mutabakatın varlığına bağlı olacaktır. Eğer çoğu insan deniz kaplumbağalarının bireysel ya da toplu olarak korunması gerektiğini düşünmüyorsa, korunmayacaklardır. Yine de korunmaları gerekiyorsa, devletsiz bir toplumun onları korumak için ne tür mekanizmalar kullanabileceğini tasavvur etmek kolaydır.

Ekosistemlerin Mülk Sahipleri Tarafından Korunması

İster tek tek mal sahipleri sorumlu olsun, isterse -örneğin- kıyı şeridinde bulunanlar Körfez’i (ya da başka bir ekosistemi) ortak mülkiyet olarak kontrol etsinler, petrol şirketlerinin cebinde olmayan belirli mal sahipleri sondaj yapılmasına izin vermeye karar vermek zorunda kalacaklar ve sondajı yasaklamak, kesin teminat istemek, yerinde denetim talep etmek gibi istedikleri her türlü önleyici tedbiri alabileceklerdir.

Özel Mülk Sahipleri Tarafından Optimal Koruma Sağlanmasa Bile Devlet Arzu Edilen Bir Alternatif midir?

Eğer belirli bireyler ya da gruplar belirli bir ekosistemi kontrol etmiyorsa, bunun alternatifi bir tür devlet benzeri oluşum gibi görünmektedir. Sahip olunmayan mülkler veya başkalarının mülkleri üzerinde (bu ve diğer durumlarda mülkiyet nasıl ele alınacaksa) ex ante çevresel düzenlemeleri zorla uygulayabilecek herhangi bir kurum, tamamen bir devlete çok fazla benzeyecek ve oluşturulması ve sürdürülmesi son derece tehlikeli ve muhtemelen adaletsiz olacaktır.

Ekosistemlerin Devlet Olmadan Düzenlenmesi

Belirli bir ekosistemde bir mülkiyet rejimi varsa, belirli mal sahipleri- bireyler, kâr amacı güden firmalar veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar- çevreye zararlı olabilecek davranışları istedikleri gibi engelleyebilir veya düzenleyebilirler (ve dökülmeler kendi mülklerinin ötesine başkalarının mülklerine geçerse sorumlu olurlar). Ve eğer böyle bir rejim yoksa, muhtemelen böyle bir rejim ortaya çıkacaktır. Bunun alternatifi bir devlet ya da ona benzer bir şeydir; bunu istemek için iyi bir nedenimiz yok ve insanların ekosistemleri korumak için bireysel ya da grup mülkiyet çıkarlarını kullandıkları gönüllü bir iş birliği rejimi mükemmel bir şekilde uygulanabilir görünüyor. Çevresel sorunlar, gönüllü, barışçıl iş birliği ve sağlam haksız fiil sorumluluğunun bir kombinasyonu ile tatmin edici bir şekilde ele alınabilir. Devletçi ve yarı-devletçi alternatifler ne gerekli ne de caziptir.

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory