Kapitalistler Olmadan Kapitalizm Mi?

Okumak üzere olduğunuz makale Kevin Carson tarafından yazılmış ve  11 Mart 2005 tarihinde Mutualist Blog: Free Market Anti-Capitalism adlı platformda yayınlanmıştır. 24 Eylül 2012’de C4SS’de yayınlanmış.

Reasons to be Impossible adlı blogun yazarı Bill’in, bu metnin yazarı Kevin Carson’un Contract Feudalism adlı eserine verdiği yanıtlara yanıt niteliğindedir.

Sözün özü şudur ki mutualizm altında piyasa rekabetinin kuvvetleri, işçilerin sahip olduğu firmaların günümüz kapitalist firmalarınınkine benzer davranışlar sergilemesine yol açacaktır: akümülasyon ya da başka bir deyişle ona duyulan dürtü!

Kapitalistler olmadan da kapitalizm olabilir. Gerçek anlamda duyarlı herhangi bir insan için kişisel kazançlar olmaksızın tüm kâr arayışı davranışlarına sahip olabilirsiniz.

Bill’in bahsettiği şeylerden biri de üstün konumdan, üstün hizmetlere erişimden vb. kaynaklanan ekonomik rantlardır. İkincisi ile ilgili olarak, mevcut ekonomik rantın büyük bir kısmının, devletin işletmelerin işletme maliyetlerine yaptığı sübvansiyonlardan kaynaklanan bir dışsallık olduğunu hatırlamak önemlidir. Tüm kamu hizmetlerinin karşılıklı maliyet ilkesine göre işletildiği ve hizmet sağlama maliyetinin fiyata yansıtıldığı bir toplumda bu tür dışsallıklar olmayacaktır.

İlkine gelince, devletin devamsız toprak ağalığı ve para tekeli gibi ayrıcalıkları uygulayarak yarattığı yapay kıtlıklar olmasa bile, üstün üretim alanlarından veya doğuştan gelen becerilerden bazı ekonomik rantlar elde edileceği açıktır. Ancak bana göre, üstün konum, doğurganlık, beceri vb. nedenlerle ortaya çıkan kalıcı üretici fazlalıkları, yapay, devlet tarafından uygulanan kıtlıktan kaynaklanan tekel getirilerinden çok daha küçük ölçeklidir.

Ona göre bir başka sorun da, yeni üretim yöntemleri, üstün beceri ve üretkenlik vb. sayesinde elde edilen ortalamanın üzerindeki karların yeniden yatırıma dönüşmesi ve üretimin bu tür firmaların elinde yoğunlaşmasıdır. Genel olarak daha verimli firmalar da aynı şekilde genişleyecek ve daha az verimli olanlardan iş alacak ve pazar gücü kazananların elinde yoğunlaşacaktır. Firmalar maliyetleri düşürmeye ve işgücü verimliliğini artırmaya yönlendirilecek, hatta üretici kooperatiflerinin işgücü biriktirmek ve rekabet etmek için ter dökecektir.

Bence Bill, piyasadan değil ama devlet kapitalizmi altında var olan çarpık piyasalardan kaynaklanan bu tür patolojik davranışların miktarını hafife alıyor.

Paul Mattick ve James O’Connor’ınki gibi geç kapitalizmin neo-Marksist analizlerine göre (benim anladığım kadarıyla), akümülasyonun devam etmesinin başlıca itici güçlerinden biri, düşen doğrudan kar oranını dengelemek için yeni yatırıma duyulan ihtiyaçtır – ki bu da önceki aşırı akümülasyonun bir sonucudur. Ancak mutualizm altında sermayenin denge kar oranı olmayacağından, endişelenecek bir kar oranının düşmesi de söz konusu olmayacaktır. Ve aynı şekilde, Marx’ın Kapital’in 3. cildinde tarif ettiği gibi, endüstriler arasında eşitlenmesi gereken kâr oranları da olmayacaktır. “Sermaye” basitçe amorti edilmesi gereken bir maliyet olacak, işçiler kendi geçmiş emeklerinin yatırımını kendilerine geri ödeyeceklerdir. Öte yandan, aşırı akümülasyon sorunu esas olarak devletin akümülasyonu sübvanse etmesinin ve ekonomiyi kartelleştirmesinin bir sonucudur. Devlet, oligopol firmalar tarafından oluşturulan kartel fiyatı bir yana, tüm ürününü piyasa fiyatlarından elden çıkaramayacak noktaya kadar sanayinin aşırı inşasını teşvik eder. Bu da mutualist bir serbest piyasada var olmayacak bir başka zorunluluktur.

Bill ayrıca radikal bir şekilde ademi merkeziyetçi bir piyasadan kaynaklanacak farklı rekabet dinamiğini de hafife alıyor. Şu anda kutbun bir ucundayız: büyük, anonim emtia piyasaları için üretim yapan merkezi bir ekonomi ve bununla birlikte üretimi talebe hedeflemenin bilgi sorunundan kaynaklanan bir boom-bust döngüsü. Mutualist bir serbest piyasa diğer kutba çok daha yakın olacaktır: tüketicilerin ve üreticilerin muhtemelen birbirlerini tanıdığı ve firmaların zaman içinde devam eden iş ilişkilerine sahip olduğu, yerel kullanım için merkezi olmayan bir üretim piyasası.

Walter Adams ve Barry Stein gibi ölçek ekonomisi uzmanları, çoğu tüketim malı için maksimum verimliliğe nispeten düşük bir üretim seviyesinde ulaşıldığını göstermiştir: büyük ölçekli üretimin verimsizlik maliyetlerine devlet sübvansiyonları olmadan, tükettiğimiz şeylerin çoğu, birkaç bin veya on bin kişilik yerel bir pazar alanı için üretim yapan en fazla birkaç düzine işçiden oluşan bir fabrika tarafından en verimli şekilde üretilebilir.

Böyle bir yerel pazarda, talep ve arzın zaman içinde daha istikrarlı ve öngörülebilir olması ve rakip üreticiler arasındaki pazar ilişkilerinin geleneksel normlarla düzenlenen organik bir sosyal bağlamda var olması muhtemeldir: sosyal ruh olarak, bugün sahip olduğumuz büyük ölçekli toptan satış pazarları için anonim üretimden ziyade geçmiş çağların zanaatkar üretimine çok daha yakındır. Böyle bir ortamda rekabet baskısının çok daha az olacağını ve yenilik hızının çok daha rahat olacağını tahmin ediyorum.

Son olarak, Bill’in “kazanan” firmaların kazançlarını sürekli büyümeye dönüştürme becerileri üzerindeki birkaç önemli sınırlayıcı faktörü ihmal ettiğini düşünüyorum. Birincisi: pazara giriş ve serbest rekabet önünde bir engel yoksa, yeni bir üretim yönteminin uygulanmasından elde edilen ilk karlar hızla sıfıra inecektir. Yeni üretim teknolojisi ya da üstün ürünler sunulması durumunda, marj dahilinde faaliyet gösteren firmalar, yenilikler endüstri genelinde benimsenene kadar bundan kesinlikle geçici üretici fazlalıkları elde edecektir. Ancak mutualizm altında, yeni teknoloji biçimlerinin sahipliğini kartelleştirecek ve bunlardan sürekli tekel getirileri elde edecek patentler olmayacaktır. Denge kar oranı yine de sıfır olacaktır.

İkincisi: daha önce de belirttiğimiz gibi, artan firma büyüklüğünden kaynaklanan ölçek ekonomisi avantajları nispeten düşük seviyelerde bir doygunluk noktasına ulaşır – yani “kazanan” bir firmanın verimsiz hale gelmeden önce genişleyebileceği çok fazla alan vardır.

Üçüncüsü: arazi ve sermayeden tekel getirisi elde edememek ve bunları yıllık olarak bileşik hale getirememek de aynı şekilde firmaların genişleme potansiyeline ciddi bir sınır koymaktadır. Toprak ve sermaye varlıkları “büyüyemiyorsa”, herhangi bir yerde büyük miktarda sermaye biriktirmek çok daha zor hale gelir.

Sermayeden tekel getirisi elde etme olanağı olmadan, akümülasyon uğruna akümüle etmek için bir teşvik daha azalır. Bir işçi kooperatifi diğer firmalarla rekabet edebilmek ya da çalışma saatlerini kısaltmak için sermaye yatırımları yapabilir. Doğru, bireysel firmanın daha ucuz ürün ya da daha kısa çalışma saatleriyle elde ettiği ilk kazançlar rekabet altında ortadan kalkacaktır. Ancak sermaye mülkiyetinden yoksunluk getirisi elde edebilecek bir kapitalist sınıfı yoksa, sermaye akümülasyondan elde edilen tüm verimlilik kazançları ya işçiye ya da tüketiciye gidecektir.

Akümülasyondan kaynaklanan verimlilik artışları varsa, birileri bundan faydalanmalıdır, çünkü ya toplam çıktı artacak ya da toplam çalışma saatleri azalacaktır. Verimlilik kazançlarını cebe indiren kapitalistler yoksa, kazançlar başka bir yere gitmelidir. Üretkenlikten elde edilen kazançlar toplum genelinde dağıtıldıkça ya bir bütün olarak emeğin ortalama geliri zaman içinde artacak ya ortalama çalışma haftası azalacak ya da her ikisi birden olacaktır. Mevcut sistemin kötülükleri, sermayenin ve toprağın sahipsiz olmasından kaynaklanmaktadır, böylece emek artan üretkenliğin tüm ödüllerini tam olarak içselleştirememektedir.

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory