İktidar ve Nasıl Devrilebileceği Üzerine

Okumak üzere olduğunuz makale Kevin Carson tarafından yazılmış ve 24 Şubat 2005 tarihinde Mutualist Blog‘da yayınlanmıştır. 6 Eylül 2012 tarihinde ise C4SS’de yayınlanmış.

David Pollard’ın mevcut korporatist sistemi bozguna uğratma stratejisi üzerine yazdığı bir başka mükemmel makale.

Küresel çapta büyük bir değişim yaratmanın üçüncü yolu ise tesirsiz hale getirmeden geçer, yani eski düzenin varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu şeyleri ortadan kaldırarak onu işlevsiz hale getirmek. Bu, hastalığın kırılgan ve savunmasız organları avlamak için kullandığı, parazitlerin ve zehirli yaratıkların (çok daha büyük) konaklarını zayıflatmak ve bazen öldürmek için kullandığı, teröristlerin düşmanlarını felç etmek için kullandığı ve yenilikçi işletmelerin daha büyük, daha az esnek işletmeleri zayıflatmak, modası geçmiş hale getirmek ve yerini almak için kullandığı yöntemdir. Ne küresel bir doğal felaketi bekleyecek sabrı ya da dini fanatizmi ne de başarılı bir ‘halk’ devrimine inanacak saflığı olan bizler için bu üçüncü yol, kuşatılmış gezegenimizi değiştirmenin ve kurtarmanın tek yoludur.

…. Etkisiz hale getirmeyi amaçlayan eylemlere gerilla (‘küçük çaplı harp’ anlamına gelir) eylemleri denir. 1960’lardaki Vietnam savaşı fiyaskosundan bu yana bu terim iktidar seçkinlerinin yüreğine korku salmıştır, çünkü günümüzün yoğun bir şekilde yoğunlaşmış, merkezileşmiş, birbirine bağlı, şebekeye kilitlenmiş toplumunda en savunmasız, kendilerini savunmak için en çaresiz oldukları noktanın gerilla olduğunu bilirler.

Bu, pek çok farklı sol-merkeziyetçi gelenekte uzun zamandır kullanılan bir stratejidir ve çeşitli isimler altında geçer. Belki de en bilineni “yeni toplumun yapısını eskinin kabuğu içinde inşa etmek” şeklindeki Wobbly sloganıdır. Proudhon, General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century eserinde buna benzer bir şeyi, birincisi ikincisini gölgede bırakana kadar devletçi olanın içinde büyüyen mutualist ekonomi olarak ifade etmiştir. Politik olan eninde sonunda ekonomik ve sosyal olanın içine çekilecek ve kamusal ile özel arasındaki ayrım ortadan kalkacaktı. Paul Goodman bu süreci şu şekilde tanımlamıştır:

Özgür bir toplum, eski düzenin yerine ‘yeni bir düzenin’ ikame edilmesi olamaz; özgür eylem alanlarının toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü oluşturacak hale gelene kadar genişletilmesidir.

Gustav Landauer tarafindan dile getirilen bu ifade de iyi bir tespittir:

Devlet bir olgudur, insanlar arasındaki belirli bir ilişkidir, bir davranış biçimidir, başka ilişkilere girerek, birbirimize karşı farklı davranarak onu yok ederiz…

Pollard’ın tanımladığı şekliyle etkisiz hale getirme sürecinin dört bileşeni vardır:

1. Zafiyetlerin belirlenmesi: Kırılganlık, aşırı yoğunlaşma, cehalet, kibir, çeşitlilik eksikliği, merkezileşme, fazlalık eksikliği, halkın tiksintisi, kaygı, tatminsizlik veya endişe, hazırlıksızlık, çeviklik eksikliği, aşırı karmaşıklık (sol elin sağ elin ne yaptığını bilmemesi), hayal gücü ve yaratıcılık eksikliği, vb.

2. Kaynakları gizlice elde edin: Hedefinize bunu yaptığınızı, hatta onlarla neler yapabileceğinizi belli etmeden ihtiyacınız olanları bir araya getirin.

3. Güvenlik açıklarından faydalanan çözümler geliştirin.

4. Bu çözümlerin etkili bir şekilde çalışma olasılığını titizlikle değerlendirin (iktidardaki gücü etkisiz hale getirme) ve yalnızca yüksek olasılıklı çözümleri, iktidardakilerin tepki verip kendilerini savunacak zamanları olmadan önce hızla devreye sokun.

İkinci Bölüm’de Pollard, bu gerilla savaşıyla mücadele etmenin şiddet içermeyen bazı yollarını ayrıntılı olarak anlatıyor.

Günümüzün pek çok küresel sorununun nedeni olan savunmasız teknolojilerin yerine geçecek yeni teknolojilere, yeni altyapılara, yeni modellere ve yeni süreçlere odaklanılacak ve bunların Açık Kaynak Kodlu olması ve tüm dünya insanlarının elinde kalması sağlanacaktır.

Pollard, halef toplum için bir paradigma olarak, Freeman Dyson’ın akıllara durgunluk veren Wired röportajında savunduğu “köy toplumu “na atıfta bulunuyor. Merkezi olmayan enerji ve bilgi teknolojisine ve açık kaynaklı inovasyona (sorunlu bulduğum biyoteknoloji de dahil olmak üzere) dayanan köyler, mevcut kurumsal ekonomiden çoğunlukla bağımsız olarak kendilerini sürdürebilecek ve birbirleriyle ağ kurabileceklerdir.

Pollard, sapkın bir şekilde, etkisizleştirme ve değiştirme sürecine “piyasa ekonomisinin çöküşü” olarak atıfta bulunmakta ısrar ediyor. Ancak benim görüşüme göre, Pollard’ın öngördüğü halef toplum, “piyasa” etiketi üzerinde, yerine geçmeyi hedeflediği mevcut şirket toplumundan çok daha güçlü ve meşru bir iddiaya sahiptir. Örneğin, şu pasajı düşünün:

Korporatistlerin kontrolündeki ‘piyasa’ ekonomisinin gerilla yöntemiyle altının oyulmasının ilk kısmı- bilginin ‘özgürleştirilmesi’ – halihazırda devam etmektedir. Şirketçiler ve insanlar arasındaki özgür bilgi savaşı birçok cephede gerçekleşiyor: Büyük şirketlerin, fahiş ve yasaklayıcı bir ücret ödemeden insanlar tarafından kullanılamaması için her şeyin patentini alma girişimi; büyük şirketlerin fikri mülkiyet ‘sahibine’ haraç ödemeden dosya paylaşımını yasaklama girişimi (bunun çok azı aslında sanatçıya gider); internetteki daha fazla bilginin ‘kendi kendini ödemesini’ sağlama girişimi. Ancak bu gerilla savaşını insanlar kazanıyor.

Pollard “şirket kontrollü” ile “piyasa “yı birbirine karıştırsa da “şirketçilerle insanlar arasındaki” herhangi bir savaşta, ikinciler gerçek serbest piyasa referansları konusunda açık ara daha iyi bir iddiaya sahiptir. Yukarıdaki pasajda sıraladığı vakaların çoğunda -teknoloji patentleri, dosya paylaşımı- “piyasa ekonomisi” ile savaşanlar açıkça şirketler ve onu savunanlar da insanlar.

İnternetin “kendi kendini ödemesini” sağlamanın varsayılan gayrimeşruluğu konusunda bazı şüphelerim var; mal ve hizmet tüketicilerinin bunları sağlamanın maliyetini ödemesi gerektiği şeklindeki “maliyet ilkesi” saygıdeğer bir bireyci anarşist soyağacına sahiptir. Ancak ben, İnternet’in ev sahiplerinin enformasyon eşdeğerleri tarafından kurumsal olarak “çitlenmesi” girişimlerine şiddetle karşı çıkıyorum; İnternet’i toplumsal bir müşterek olarak ele almak çok daha iyi. Bununla birlikte, hizmetlerin sağlanması bir maliyete mal olduğu ölçüde, birileri bunun bedelini ödemek zorundadır ve bu birileri de hizmetten yararlananlar olmalıdır.

Görünüşe göre Pollard, piyasayı nakit akışı ile karıştırmak gibi yaygın bir hataya düşüyor. Yaklaşık 36 yıl önce Karl Hess The Libertarian Forum’da şöyle yazmıştı:

Liberteryenizm bir halk hareketi ve bir kurtuluş hareketidir. İnsanların, yaşayan, özgür, farklı insanların, gönüllü olarak ilişki kurabilecekleri, ilişkilerini kesebilecekleri ve uygun gördükleri şekilde hayatlarını etkileyen kararlara katılabilecekleri açık, zorlayıcı olmayan bir toplum arayışındadır. Bu, fikirlerden kendine has özelliklere kadar her şeyde gerçekten serbest bir piyasa anlamına gelir. Bu, insanların yakın topluluklarının kaynaklarını kolektif olarak ya da bireysel olarak organize etmekte özgür olmaları anlamına gelir; bu, istendiği yerde topluluk temelli ve destekli bir yargıya sahip olma, istenmediği yerde hiçbir yargıya sahip olmama ya da en çok arzu edildiği düşünülen yerde özel tahkim hizmetlerine sahip olma özgürlüğü anlamına gelir. Aynı şey polis için de geçerlidir. Aynı şey okullar, hastaneler, fabrikalar, çiftlikler, laboratuarlar, parklar ve emekli maaşları için de geçerlidir. Özgürlük, kendi kurumlarınızı şekillendirme hakkı anlamına gelir. Bu kurumların sırf birikmiş güç ya da gerontolojik statü nedeniyle sizi şekillendirme hakkına karşıdır.

Ya da Jesse Walker’ın bir keresinde LeftLibertarian tartışma listesinde ifade ettiği gibi:

Paul Goodman/Colin Ward tipi özgürlükçü sosyalistlere karşı bir sevgim var – para bağının dokunduğu her şeyi ezip geçtiğini düşünmek yerine, piyasa mübadelelerini ve piyasa dışı gönüllü işbirliği biçimlerini birbirinin içine geçmiş olarak gören türden.

Elbette ben “piyasa” terimini, paraya dönüştürülmüş olsun ya da olmasın, tüm gönüllü etkileşim biçimlerini kapsayacak şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Ama asıl mesele şu ki piyasa etkileşimine dayalı bir toplum Milton Friedman’dan çok Ivan Illich’in tasarladığı bir şeye benzeyebilir; Galt’s Gulch’tan çok The Farm‘a benzeyebilir, sadece birazcık…

Pollard’ın yazısı garip bir şekilde rahatsız edici bir anekdot içeriyor. Pollard, Kanada hükümeti tarafından rüzgâr enerjisi konusunda halka açık bir bilgilendirme etkinliğinde, (en hafif tabirle) oldukça alıştırılmış bir adamın tuhaf bir şekilde olumsuz tepkilerini anlatıyor:

Son derece tedirgin bir beyefendi sürekli olarak günün etkinliklerini sabote etmeye çalıştı. Tüm bu yerel, parça parça enerji üreticilerinin ‘son derece verimsiz’ olduğunu ve bu nedenle (ve ‘göze battıkları’ için) özel sektörün sahip olduğu büyük mega enerji çiftlikleri lehine yasaklanmaları gerektiğini söyledi. Özel sektör daha ‘verimli’ sahalar seçecek, ölçek ekonomisi elde edecek ve ‘işi bildiklerinden’ bu çiftlikleri daha ticari bir şekilde işletmek için karla motive olacaklardır.

Yine, alternatif enerji savunucuları (hükümet fonlarını bir kenara bırakırsak) bu korkunç örnekten çok daha fazla serbest piyasadan yanaydılar.

Adorno’nun F skalasında radyoaktif olacak kadar üst sınırda olmasının yanı sıra (AAA tipi kişilik diye bir şey var mı?), bu zavallı adam tamamen yanılıyor. Enerjinin merkezi ağlar üzerinden dağıtımı son derece maliyetli ve verimsizdir. Öte yandan, tüketim noktasında merkezi olmayan enerji üretimi ile iletimde neredeyse hiçbir şey kaybolmaz. Eğer merkezi olmayan enerji üretimi onun iddia ettiği gibi “fena halde verimsiz” olsaydı, yasaklanması gerekmezdi; kamu hizmeti dinozorlarının daha verimli rekabeti karşısında kaybederdi. Öte yandan, şebeke için merkezi enerji üretimi bu kadar “verimli” ise, neden var olan en çok sübvanse edilen sektörlerden biri? Bu arada, kendi enerjilerini üretmek için gönüllü olarak iş birliği yapan özel vatandaşlar da “özel sektör “dür. Bu, devletin memesini emmeden hayatta kalamayan şirketlerden çok daha “özel” bir durumdur. Onlar “işi iyi biliyorlar”: 14. Louis’nin zengin bir saray mensubu gibi, kralın kulağına sahip olmanın ne kadar “kârlı” olduğunu biliyorlar.

Pollard devam ediyor:

Bu adam Cumartesi günü sayıca çok azdı, ama dikkat edin- hepimizin enerjide kendi kendimize yetebileceğimiz ve kendi ‘kamu hizmetimize’ sahip olabileceğimiz, enerjiyi maliyetine alabileceğimiz (ki bu maliyet düşüyor) söylentisi yayıldıkça, enerji şirketleri savaşın diğer tarafına katılacaktır. Kaybedecek milyarları var ve köylüler kendi üretim araçlarını geri alırken boş durmayacaklar.

Gerçek bu değil mi! Kamu hizmetleri kendi enerjilerini kendileri için üreten insanlara karşı zemin kaybetmeye başladıkça, bunun “kamu güvenliğini” ve “genel refahı” tehdit ettiğine dair her türlü yolu keşfetmelerini bekleyebiliriz. Muhtemelen, sahte “serbest piyasa” savunucularının “güvenlik” gerekçesiyle yasaklamak istedikleri ithal reçeteli ilaçlara benzer bir model izleyecektir. Şu anda bile pek çok yerel yönetim, evlerin şebekeye bağlanmasını zorunlu kılan “güvenlik yönetmeliklerine” sahiptir. Ernest Callenbach, Ecotopia Rising’in kurgusal ortamında, giderek çaresizleşen bir şirket sistemi, yerini alan insan ölçeğindeki topluma karşı saldırdıkça, aynı fenomenin daha da tırmandığını anlatmıştır.

“Kamu emniyeti” ve “genel refah” alçakların son sığınağıdır.

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory